پياده سازي تكنيك كارآمد تركيب تصاوير پزشكي با استفاده از تبديل موجك مختلط و قانون تركيب مبتني بر ICP

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پياده سازي تكنيك كارآمد تركيب تصاوير پزشكي با استفاده از تبديل موجك مختلط و قانون تركيب مبتني بر ICP

شماره اظهارنامه : 139450140003013503

شماره ثبت : 94061

تاریخ ثبت : 1394/12/01

نام مالک/مالکین : نگار چعبي

نام مخترع/مخترعین : نگار چعبي

طبقه بندی بین المللی : G06T 5/50 G06T 11/60

خلاصه شرح اختراع :

پياده سازي و ارائه ي يك الگوريتم كار آمد تركيب تصاوير پزشكي عموما اختراع حاضر مربوط به زمينه پردازش تصوير، و به طور خاص، به حوزه همجوشي تصويرمربوط مي گردد. در سال هاي اخير با پيشرفت ابزارهاي تصويربرداري پزشكي مختلف كه هر كدام اطلاعات خاصي از ارگان هاي بدن ارائه مي كنند، جمع كردن اطلاعات مداليته هاي مختلف در قالب يك تك تصوير نيازي اساسي مي باشد. هدف فيوژن، ارائه ي يك تصوير جامع مي باشد كه تمامي اطلاعات مكمل تصاوير منبع بدون اعوجاج را ارائه كند. يكي از پركاربردترين شيوه ها در حوزه ي فيوژن تصاوير، تبديل ويولت حقيقي مي باشد. كه حساسيت به جابه جايي، اطلاعات جهتي كم . نبود اطلاعادت فاز از معايب عمده ي آن مي باشدكه تا حد زيادي در تبديل ويولت مختلط مرتفع شده است. در اين شيوه ابتدا تصاوير منبع به كمك تبديل ويولت مختلط دو درختي به ضرايب سازنده شان تجزيه مي گردند. يك قانون فيوژن مبتني بر شباهت براي تركيب ضرايب منبع و به علاوه تبديلي با عنوان ICP، جهت تعيين وزن ضريب هر منبع در تشكيل ضرايب تصوير خروجي فيوز شده استفاده شد كه عملكرد بسيار خوبي را در مقايسه با ساير متدهاي رايج ارائه مي كند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0