هلي كوپتر با هدايت از طريق تغيير مركز جرم

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع هلي كوپتر با هدايت از طريق تغيير مركز جرم

شماره اظهارنامه : 139450140003014117

شماره ثبت : 93891

تاریخ ثبت : 1394/12/17

نام مالک/مالکین : علي اماموردي و مسعود يوسفي

نام مخترع/مخترعین : مهدي آشوري كاريزنوئي و محمدرضا مركي و مسعود يوسفي و علي اماموردي

طبقه بندی بین المللی : B64B

خلاصه شرح اختراع :

عنوان اختراع : هلي كوپتر با هدايت از طريق تغيير مركز جرم زمينه فني : هوافضا-مكانيك مشكل فني : در هليكوپتر هاي مرسوم براي هدايت آن از تغيير بردار رانش ملخ اصلي استفاده مي شود . اين موضوع معايب زير را در بردارد: 1)دشواري فراوان طراحي و توليد سيستم محور و ملخ اصلي با قابليت تغيير بردار نيروي برآر 2)استهلاك بسيار زياد مجموعه سيستم هاي فرمان برهاي هدايت بدليل تداخل قطعات ديناميكي با قطعات استاتيكي 3)تاثير پذيري سطوح كنترلي در ملخ اصلي از جريانانت نا آرام جوي و در نتيجه دشوار شدن كنترل هلي كوپتر در اين شرايط 4)پيچيده شدن لينك بندي ها و اتصالات و اهرم بندي ها از فرامين كنترلي به سيستم فرمان برها ارائه راه حل براي حل مشكل موجود: در هلي كوپتر ها براي تعادل ، محل مركز جرم در راستاي محل اثر نيروي برآر ميباشد در اين طرح در نظر داريم براي تغيير بردار رانش ملخ بجاي استفاده از صفحه رقصان كه زاويه ملخ را در محل اتصال با محور عوض ميكند ، با استفاده از تغيير مركز جرم هلي كوپتر استفاده مي كنيم. اين سيستم بدين صورت است كه با تغيير محل مركز جرم به وسيله ي تغيير يك جرم تعبيه شده، نيروي وزن در محل مركز جرم با نيروي برآر ملخ غير همراستا شده و در نتيجه به دليل بازوي گشتاور ي ايجاد شده ،كوپل ايجاد مي شود كه باعث چرخش محدود كل هلي كوپتر حول محور گشتاور شده و تغيير راستاي بردار رانش ملخ را در پي دارد. طرز كار: براي اجراي اين طرح يك هلي كوپتر 2 ملخ اصلي هم محور استفاده مي كنيم. اين هلي كوپتر ديگر احتياجي به دم و ملخ دم ندارد. گام ملخ ها در اين هاي كوپتر ثابت است و زاويه حمله آن قابل تغيير نمي باشد و زاويه ي حمله آن به گونه اي تنظيم شده كه با افزايش دور موتور نيروي برآر ملخ نيز افزايش مي يابد . حال براي اجراي طرح تغيير مركز جرم باطري را به عنوان يك جرم جابجا شونده به وسيله ي يك لولاي 2 درجه ازادي به زير بدنه ي هلي كوپتر نصب ميكنيم به گونه اي كه محل باطري دقيقا در روي نقطه ي مركز جرم هلي كوپتر باشد به عبارتي زير محور ملخ اصلي باشد حال باطري به عنوان جرم جابجا شونده (براي تغيير مركز جرم)به وسيله ي لينك ها به دو سروو (فرمان دهنده ها) متصل ميشود. حال با تغيير محل باطري به وسيله¬ي سروو ها محل مركز جرم عوض شده و در نتيجه نيروي ثقل با نيروي برآر ملخ كوپل ايجاد ميكند كه اين كوپل باعث چرخش محدود زاويه ي بردار نيروي برآر ملخ ميشود و هلي كوپتر حركت ميكند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0