فرآيند تصفيه پساب داروئي با استفاده از الگوي برجذب

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند تصفيه پساب داروئي با استفاده از الگوي برجذب

شماره اظهارنامه : 139650140003001800

شماره ثبت : 93012

تاریخ ثبت : 1396/02/17

نام مالک/مالکین : راحله رستميان و حسن به نژاد

نام مخترع/مخترعین : راحله رستميان و حسن به نژاد

طبقه بندی بین المللی : C02F 1/44 B32B 37/24 B01D 59/14 B01D 61/36 B01D 71/02 B01D 71/20 B01D 67/00

خلاصه شرح اختراع :

اختراع حاضر مي تواند جهت حذف آلاينده هاي دارويي (آنتي بيوتيك ها) استفاده شود كه با روش هاي معمول تصفيه قابل حذف نيستند و سمي، سرطان زا، زيست تخريب ناپذير بوده و ايجاد مقاومت دارويي مي كنند. با توجه به اينكه اين تحقيقات محدود است، با تهيه نانواكسيدگرافن و استفاده از آن ها به عنوان جاذب با ويژگي¬هاي منحصربفرد (ارزان، در دسترس و سبز)، براي حذف آنتي¬بيوتيك ها از جمله سيپروفلوكساسين و سولفامتوكسازول استفاده شد. اين فرآيند در زمان¬هاي جذب، pH، دما و غلظت¬هاي مختلف دارو انجام شد. مكانيزم و سرعت جذب آنتي¬بيوتيك بر روي جاذب، از برازش داده¬هاي تجربي روي معادلات ايزوترم برجذبش و مدل¬هاي سينتيكي تعيين شد. آزمايشات جذب در محلولهايي با غلظت¬هاي 10 تا 700 ppm آنتي¬بيوتيك¬ها انجام گرفت كه با افزايش غلظت، ميزان جذب افزايش يافت. محدوده دمايي مورد بررسي 45- 25 درجه سانتي¬گراد بود كه با افزايش دما ميزان جذب افزايش يافت. مطالعه سينيتيكي تجربي نشان داد كه كمينه جذب را سولفامتوكسازول (50 دقيقه) و بيشينه آن را سيپروفلوكساسين (150 دقيقه) دارد. زمان جذب كوتاه و نيز ظرفيت جذب سطحي بالاي اين سيستم طراحي شده نشان داد كه مي تواند با راندمان بالا در كاربردهاي تصفيه پساب هاي دارويي مورد استفاده قرار گيرد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0