فرايند خالص سازي تك مرحله اي پروتئاز نوتركيب 1147 كوهنلا با روش شوك حرارتي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرايند خالص سازي تك مرحله اي پروتئاز نوتركيب 1147 كوهنلا با روش شوك حرارتي

شماره اظهارنامه : 139550140003007352

شماره ثبت : 90613

تاریخ ثبت : 1395/06/17

نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

نام مخترع/مخترعین : حسين طراحي مفرد و سعيد امين زاده و امير ميمندي پور

طبقه بندی بین المللی : C12N

خلاصه شرح اختراع :

خلاصه‌ اختراع؛ پروتئازها داراي فعاليت پروتئوليتيكي هستند كه با هيدروليز باندهاي پپتيدي كه آمينواسيدها را در يك زنجيره پلي‌پپتيدي به يكديگر پيوند داده‌اند، كاتابوليسم پروتئين را باعث مي‌شوند. كاربرد پروتئاز ها امروزه در صنايع مختلفي نظير مواد شوينده، نساجي، داروسازي و خوراك دام، باعث شده تا حدود 60 درصد از بازار فروش آنزيم ها را به خود تعلق دهند. از ميان انواع پروتئازها، پروتئازهاي مقاوم به حرارت گروه مهمي از آنزيم هاي پروتئاز هستند كه مكانيسم پايداري و مقاومت به شرايط دمايي بالا را از باكتري هاي گرمادوستي كه آنها را توليد مي كنند به ارث برده اند. آنزيم پروتئاز 1147 مقاوم به حرارت باكتري بومي Cohnella sp.A01 طي يك مرحله شوك حرارتي خالص گرديد. خالص¬سازي تك مرحله¬اي آنزيم به¬لحاظ افزايش راندمان و فولد و نيز كاهش هزينه¬ فرآيند خالص¬سازي بسيار حائز اهميت مي¬باشد. باكتري نوتركيب حاوي ژن پروتئاز1147، پس از القاي شرايط بيان، توليد شد. سپس با استفاده از سونيكاتور، ديواره باكتري تخريب و محتويات داخلي به همراه پروتئين سانتريفوژ شد و نهايتاً محلول رويي حاوي آنزيم جمع آوري شد. قرار دادن 1 ميلي‌ليتر از محلول حاوي آنزيم در دماي 90 درجه سانتيگراد به مدت 15 دقيقه باعث دناتوراسيون و رسوب پروتئين‌ها و محتويات ديواره‌ي باكتري تخريب شده مي‌گردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0