آمپول باز كن تاشو

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آمپول باز كن تاشو

شماره اظهارنامه : 139450140003001530

شماره ثبت : 90101

تاریخ ثبت : 1394/02/14

نام مالک/مالکین : محمد مومني و فاطمه مومني

نام مخترع/مخترعین : محمد مومني و فاطمه مومني

طبقه بندی بین المللی : A61J 1/06 F16

خلاصه شرح اختراع :

آمپول بازكن تاشو وسيله اي است درزمينه پزشكي كاربرد دارد.دراكثر مراكزدرماني آمپولها بادست بازمي شوند واين كار ريسك بريدگي دست كاربر وهمچنين احتمال انتقال بيماريهاي عفوني ازكاربر به بيمار وبرعكس را افزايش ميدهد. بعلاوه گاهي بدليل فشاربيش ازحد، سرآمپول خردشده وبدرون مايع آمپول واردشده وآنرا غيرقابل استفاده ميكند. دروسيله ي اختراعي نيازبه تماس دست بامحفظه ي آمپول ازبين رفته وبدليل وارد آمدن تدريجي نيرو به گردن آمپول احتمال خردشدگي كاهش مييابد. اين وسيله داراي دوبازو مي باشدكه توسط يك لولا بهم متصل ميشوند. ازدرون اين دوبازو يك تسمه عبور ميكند كه انتهاي اين تسمه بصورت حلقوي بوده ودور بدنه وسرآمپول قرار ميگيرد درمحل لولا يك چرخدنده وجوددارد كه تسمه دورآن ميپيچد وحركت اين چرخدنده باعث جمع شدن تسمه ميشود. لولا به صورت يك استوانه كوچك عرضي طراحي شده كه چرخدنده را در بر مي گيرد ودر محل گردن امپول قرار دارد. هنگاميكه تسمه توسط چرخ دنده جمع مي شود زاويه ي لولا به گردن آمپول نيرو واردكرده وتسمه هردو طرف آمپول را تحت فشار قرار مي دهدو بصورت نيروي اهرمي باعث جداشدن سرآمپول مي شود، پس از استفاده ازدارو با چرخاندن برعكس دسته، قطعات آمپول رهاشده ودرون سيفتي باكس انداخته ميشود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0