تهيه سوسپانسون نانوذرات رس وپليمر (SCNP)جهت ازدياد برداشت نفت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه سوسپانسون نانوذرات رس وپليمر (SCNP)جهت ازدياد برداشت نفت

شماره اظهارنامه : 139250140003004937

شماره ثبت : 86971

تاریخ ثبت : 1392/06/13

نام مالک/مالکین : آرزو رضايي

نام مخترع/مخترعین : مهدي صفري و آرزو رضايي

طبقه بندی بین المللی : B82B B82Y

خلاصه شرح اختراع :

امروزه يكي از چالشهاي صنعت نفت، اطمينان از استمرارتوليد نفت براي زمان طولاني مي باشد درحاليكه هنوزميزان قابل ملاحظه¬اي نفت در مخازن هيدروكربوري وجود دارد. لذا استفاده از روش¬هاي ازدياد برداشت از مخازن نفت ازجمله سيلابزني با محلولهاي پليمري بيش از پيش احساس مي شود. تمام روش هاي ازدياد برداشت با افزايش يكي از دو بازيابي ماكروسكوپي(حجمي) و بازيابي ميكروسكوپي باعث افزايش بازدهي كل مي شوند. در روش سيلابزني پليمري، افزايش گرانروي فاز تزريقي باعث افزايش بازدهي ماكروسكوپي مي شود. شرايط رسوخ زود هنگام آب از ميان نفت در رسيدن به چاه توليدي وشرايط نامطلوب مخازن نفتي مانند دماي بالا، وجود انواع نمكها درآب سازند، وارد شدن انواع تنش¬هاي برشي به پليمر در مخزن ،كاربرد محلولهاي پليمري را محدودكرده است زيرا اين شرايط باعث كاهش گرانروي پليمرها مي شود. با توجه به تأثير مثبت نانوذرات، بهبود عملكرد پليمرها با استفاده ازآنها در سيلابزني مخازن انتظار مي رود. در اين ايده براي اولين بار تأثير نانوذرات رس اصلاح شده بر عملكرد محلول پليمري درفرايند سيلابزني پليمر موردبررسي قرارگرفت. نانو ذرات داراي نسبت سطح به حجم بالايي مي باشند لذا از بار سطحي زيادي دارند. اگر اين نانوذرات در محلول پليمري ديسپرس شوند باعث افزايش مقاومت محلول پليمري در شرايط دما و شوري وتنش هاي برشي مي شود، لذا ويسكوزيته محلول پليمري افزايش مي يابد كه باعث افزايش بازيابي ماكروسكوپي مي گردد. نكته بسيار مهم وحائز اهميت دراستفاده از اين سوسپانسون براي سيلابزني اين است كه نانوذرات رس اصلاح شده موجود در اين سوسپانسيون باعث تغير ترشوندگي سنگ مخزن كربناته ودر نتيجه كاهش نيروي موئينگي و افزايش بازيابي ميكروسكوپي مي گردد. اي ايده با انجام آزمايشات گوناگون پياده سازي شد ونتايج نشان داد كه اين نانوذرات توانستند بهترين نقش را در افزايش بازيابي نفت داشته باشند. نتايج آزمايشات نشان داد سيلابزني با سوسپانسيون نانوذرات، افزايش 13 درصدي توليد نفت را نسبت به سيلابزني پليمري به جهت افزايش گرانروي فاز تزريقي توسط نانوذرات وكاهش نسبت تحرك پذيري و تغيير ترشوندگي سنگ مخزن از نفت دوستي به آب دوستي به همراه داشت. همچنين براي توجيه رفتار سيالات ، ‌مقادير گرانروي همه ي سيالات تهيه شده،‌ درتنش هاي برشي وشرايط دمايي مختلف اندازه گيري شد. همه نتايج حاكي از تأثير مثبت نانوذرات رس اصلاح شده بربهبود عملكر پليمرها ،كاهش كشش سطحي، تراوايي نسبي وافزايش فاكتور مقاومت باقيمانده بود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0