الكتروليت ويژه خاك رس با استفاده از نانو كربن ونانو گرافيت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع الكتروليت ويژه خاك رس با استفاده از نانو كربن ونانو گرافيت

شماره اظهارنامه : 139250140003008020

شماره ثبت : 84565

تاریخ ثبت : 1392/09/09

نام مالک/مالکین : عرفان كوشيار

نام مخترع/مخترعین : عرفان كوشيار

طبقه بندی بین المللی : C25 C40 B82Y C08B B82B

خلاصه شرح اختراع :

بنام افريدگار هستي خلاصه اختراع : اينجانب عرفان كوشيار بدين وسيله اعلام مي دارم ماده الكتروليت ويژه چاه ارت جهت اختلاط با خاك رس بدون نياز به بنتونيت ويا ساير افزودنيهاي مخرب محيط زيست با توانايي وپايداري بسيار بالا (با نام تجاري كنسانتره) را براي اولين بارفرموله و توليد نموده ام ومشخصات وخواص ان به شرح زير اعلام مي دارم : اين الكتروليت با كاربرد وتوانايي كه دارد هيچ گونه مشابه چه داخلي وچه خارجي ندارد . اين الكتروليت تركيبي است از نمك هاي متفاوت فلزات غيرسنگين كه هريك درفرمولي به كار ميروندو دركنار ان ازمواد بازدارنده خوردگي دران استفاده شده است كه نه تنها ازخوردگي مس جلوگيري به عمل مي اورند بلكه قادرند از تشكيل نمكهاي نامحلول مس كه بر اثر مواد ونمكهاي محلول درزمين برروي الكترود تشكيل مي گردند جلوگيري بعمل اورد اين الكتروليت داراي مواد جاذب رطوبت است وقادراست رطوبت محيط را جذب وبه رطوبت الكتروليت اضافه نمايد. اين الكتروليت فاقد هرگونه اسيدي است . روش اجرا وكار با اين الكتروليت بسيار ساده بوده ومانند شفته ريزي ويابتون ريزي پي يك ساختمان است حتي بسيار ساده تر ازان . همانگونه كه در عكسها مشخص است روش اجراي ان دقيقا مانند اجراي يك سيستم ارت بوسيله خاكهاي كاهنده مقاومت الكتريكي زمين است با اين تفاوت كه : درحمل ونقل سادگي بسار ديده شده وذرنتيجه اجراي ان بسيار ساده است - 1 2-بدليل فراواني خاك رس در تمامي نقاط ايران اجراي ان درتمامي نقاط ايران امكان پذير است . 3 – بدليل وجود برخي مواد دردراز مدت از ناكارامدي سيستم زمين جلوگيري بعمل مي ايد. اين الكتروليت تا كنون بارها درمناطق با مشخصات وخواص مختلف ازمايش گرديده ودرهمگي با موفقيت روبرو بوده است ودرحال حاضر نيز درحال گذراندن انواع تست ها مي باشد . اين الكتروليت به دليل داشتن نانو گرافيت ونانو كربن دردراز مدت قادرخواهد بود با نياز به كمترين اب خاصيت كاهندگي مقاومت خود را حفظ نمايد و به حداقل ابياري دوره اي نياز داشته باشد. اين الكتروليت بدليل همراه داشتن اكسيد بدون اب اهن از تشكيل سيليكات مس برروي اند مسي تا مدت طولاني جلوگيري بعمل مي اورد. به وسيله اين الكتروليت حتي ميتوان زمين هاي بسياروسيع را كه كاربرد ويژه داشته ونياز به كاهش مقاومت الكتريكي دارند به كمترين مقاومت رسانيد . اين الكتروليت باوجود توانايي چندين برابر نسبت به نمك طعام برخلاف ان كمترين اسيب را به محيط زيست وارد مي نمايد . از اين ماده ميتوان بدون نياز به انواع مواد كاهنده ويا بنتونيت ويا نمك وذغال وياهر ماده ديگري فقط با تركيب با خاك رس وبه سادگي چاه وياسيستم ارت را اجرا نمود كه دراين صورت اجراي پروژه با حد اقل هزينه داراي بالاترين كيفيت خواهد بود . دراين الكتروليت بدليل وجود مواد پليمري با توان جذب ونگاهداري رطوبت بالا اولا اب شارژ شده درجاه ويارطوبت جذب شده براي مدت بسار طولاني تري دران باقي خواه ماند ثانيا الكتروليت موجود درخاك را كه بدليل حلاليت بالاي ان امكان ازدست رفتن ان است بمدت بسيار طولاني تر درمحيط نگاه داشته ودرنتيجه عمر چاه را افزايش مي دهد. با احترام عرفان كوشيار ماده الكتروليت ويژه چاه ارت ازكارافتاده وياداراي مقاومت الكتريكي بالا (الكتروليت جبراني ) تركيبي است از نمك هاومواد گوناگون كه هريك به تنهايي يك الكتروليت ضعيف محسوب مي شوند و با كارايي پايين وچون درمقادير معين بايكديگر مخلوط گردند يك الكتروليت بسيار قوي وپايدار ايجاد مينمايند همچنين به دليل همراه داشتن مواد بازدارنده خوردگي ازاسيب ديدن الكترود مدفون درزمين وهمچنين فلزات ديگر مدفون مانند ارماتورهاي بتون ويالوله هاي اب رانيز درمقابل خوردگي حفظ مينمايند . اين الكتروليت داراي مواد جاذب رطوبت بوده ودر نتيجه در هنگام خشكي زمين ورطوبت پايين قادرند رطوبت محيط را جذب نموده ومحيط چاه را تا حد قابل قبولي مرطو نگاه دارند . اين الكتروليت پس ازتزريق در چاه مانند ريشه درخت ويا بزبان ساده تر مخروطي درزير چاه با مقاومت پايين ايجاد مي نمايد ودرواقع چاه بسيار حجيم تري را ايجاد مي نمايد . اين الكتروليت درسه شكل ودربسته بندي هاي متنوع واوزان متفاوت توليد مي گردد پودر- خمير ومايع كه هرسه اين گونه ها داراي يك خاصيت مي باشند وفقط بر اي سهولت دركار به اين اشكال توليد گرديده اند تا كاربر قادرباشد از تيپ هاي مختلف انرا كه باتوجه به موقعيت پروژه وشرايط كاري ترجيح مي دهد انتخاب نمايد . دراين فرمول كربنات سديم ونانو گرافيت ونانو كربن نقش اصلي را ايفا مي نمايند وباقي مواد نقش مواد كمكي ويابازدارنده خوردگي راايفا مي نمايند . نانو گرافيت ونانو كربن بدليل توانايي بالا درانتقال جريان الكتريكي دراين الكتروليت نقش مهمي دارند وهمچنين دردراز مدت وبر اثر شارژ مكرر با نفوذ درخلل وفرج زمين توانايي چاه ارت را به مرور بالابرده ونياز ان به اب را كاهش ميدهد. دراين الكتروليت مواد جاذب رطوبت محيط موجود قادراست تا پس از نفوذ به داخل زمين واطراف چاه رطوبت زمين محيط را جذب نموده واب موردنياز الكتروليت را تامين نمايد . ازسوي ديگر موادسوپرجاذب پلي مري اب شارژشده وهمچنين رطوبت جذب شده محيط چاه را درخود نگاه داشته وبه دليل خست بسياربالا درنگهداري اب به مدت طولاني اب ورطوبت ودرنتيجه الكتروليت محلول را در داخل چاه حفظ نموده وباعث پايداري كارايي چاه مي گردد . درضمن وجود برخي مواد درالكتروليت باعث انحلال نمكهاي نامحلول تشكيل شده برروي تجهيزات دفن شده در زمين مي گردد. با احترام عرفان كوشيار

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0