فيوژن پروتئين متشكل از FimH (از سويه يوروپاتوژنيك اشريشياكلي) و فرم هاي كوتاه شده FliC (از سويه آنترواگريگيتيو اشريشيا كلي) به عنوان كانديد واكسن عليه عفونت مجاري ادرار

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فيوژن پروتئين متشكل از FimH (از سويه يوروپاتوژنيك اشريشياكلي) و فرم هاي كوتاه شده FliC (از سويه آنترواگريگيتيو اشريشيا كلي) به عنوان كانديد واكسن عليه عفونت مجاري ادرار

شماره اظهارنامه : 139350140003005145

شماره ثبت : 84434

تاریخ ثبت : 1393/05/14

نام مالک/مالکین : نسترن سادات سوار و سعيد بوذري و موسسه انستيتو پاستور ايران

نام مخترع/مخترعین : نسترن سادات سوار و سعيد بوذري

طبقه بندی بین المللی : A61D 1/02 C12N 1/00 A61B 10/00 A61B

خلاصه شرح اختراع :

نسل جديد واكسن ها عليه بيماري هاي عفوني بر پايه تكنولوژي پروتئين هاي فيوژن (هيبريد) نوتركيب است. اختراع حاضر يك واكسن فيوژن نوتركيب عليه عفونت مجاري ادرار متشكل از ادهسين پروتئين FimH (واكسن) و فرم هاي كوتاه شده (A, B) فلاژلين (tFliC) به عنوان ادجوان است. واكسن حاضر بر اساس مطالعات in silico طراحي شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است . سپس در سيستم باكتريايي كلون سازي و بيان گرديده است. در نهايت ، توانايي آن در ايجاد پاسخ هاي ايمني سلولي و هومورال در مدل موشي به اثبات رسيده است. در مجموع مطالعات انجام گرفته بر روي اختراع حاضر نشان مي دهد كه فيوژن پروتئين طراحي شده قادر به تحريك ايمني زايي در نمونه هاي موشي بوده و در همين راستا واكسن طراحي شده مي تواند كانديد مناسبي براي مقابله با نوع رايج عفونت هاي ادراري با منشا يوروپاتوژنيك اشريشياكلي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0