پروتكل تهيه ژل از روغن زيتون كاملا اشباع شده با گاز ازن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پروتكل تهيه ژل از روغن زيتون كاملا اشباع شده با گاز ازن

شماره اظهارنامه : 139350140003004538

شماره ثبت : 83862

تاریخ ثبت : 1393/04/30

نام مالک/مالکین : شرکت شركت امداد پزشك راز كيميا(سهامي خاص- ش ث439011-شناسه ملي1032086130) سهامي خاص و مرتضي ايزدي و يونس پناهي و رضا اسمائي

نام مخترع/مخترعین : رضا اسمائي و مرتضي ايزدي و يونس پناهي

طبقه بندی بین المللی : A61 C08 A01 C13 C11

خلاصه شرح اختراع :

روغن بدست آمده از زيتون ( ميوه Olea europaea از خانواده Oleaceae ) كه محصول درختي در حوزه مديترانه است ٬ مي باشد. اين زوغن با تحت فشار قرار دادن زيتون حاصل مي گردد. اين روغن محتوي اسيد هاي چرب كاملا اشباع شامل پالميتيك اسيد ٬ استئاريك اسيد ٬ اسيد هاي چرب واجد تك باند اشباع نشده شامل اولئيك اسيد ٬ پالميتولئيك اسيد و اسيد هاي چرب واجد چند باند اشباع نشده شامل لينولئيك اسيد و آلفا لينولئيك اسيد مي باشد. روغن زيتون اشباع شده با ازن اين نوع روغن زيتون ٬ از عبور دادن مداوم و يكنواخت حبابهاي گاز ازن از محفظه محتوي روغن در شرايط دما و فشار مشخص حاصل مي شود كه نتيجه آن اشباع باندهاي غير اشباع اسيد هاي چرب با اتمهاي اكسيژن و ايجاد حالت ژلي روغن مي باشد. اخيرا صنايع دارويي و آرايشي تمايل زيادي به استفاده از روغن هاي گياهي اشباع شده با ازن بويژه روغن زيتون اشباع شده از خود نشان مي دهند. مطالعات نشان مي دهد اين روغن واجد اثرات ضد باكتري ٬ ضد ويروس و قارچ كش مي باشد همچنين در التيام انواع زخمهاي و جراحات پوستي بسيار موثر است. مكانيسم اثر و دليل اثرات بيولوژيك : آزاد سازي اكسيژن فعال و تحريك ميتوكندريها روغن زيتون اشباع شده با ازن اين نوع روغن زيتون ٬ از عبور دادن مداوم و يكنواخت حبابهاي گاز ازن از محفظه محتوي روغن در شرايط دما و فشار مشخص حاصل مي شود كه نتيجه آن اشباع باندهاي غير اشباع اسيد هاي چرب با اتمهاي اكسيژن و ايجاد حالت ژلي روغن مي باشد. اخيرا صنايع دارويي و آرايشي تمايل زيادي به استفاده از روغن هاي گياهي اشباع شده با ازن بويژه روغن زيتون اشباع شده از خود نشان مي دهند. مطالعات نشان مي دهد اين روغن واجد اثرات ضد باكتري ٬ ضد ويروس و قارچ كش مي باشد همچنين در التيام انواع زخمهاي و جراحات پوستي بسيار موثر است. مكانيسم اثر و دليل اثرات بيولوژيك : آزاد سازي اكسيژن فعال و تحريك ميتوكندريها روغن زيتون اشباع شده با ازن اين نوع روغن زيتون ٬ از عبور دادن مداوم و يكنواخت حبابهاي گاز ازن از محفظه محتوي روغن در شرايط دما و فشار مشخص حاصل مي شود كه نتيجه آن اشباع باندهاي غير اشباع اسيد هاي چرب با اتمهاي اكسيژن و ايجاد حالت ژلي روغن مي باشد. اخيرا صنايع دارويي و آرايشي تمايل زيادي به استفاده از روغن هاي گياهي اشباع شده با ازن بويژه روغن زيتون اشباع شده از خود نشان مي دهند. مطالعات نشان مي دهد اين روغن واجد اثرات ضد باكتري ٬ ضد ويروس و قارچ كش مي باشد همچنين در التيام انواع زخمهاي و جراحات پوستي بسيار موثر است. مكانيسم اثر و دليل اثرات بيولوژيك : آزاد سازي اكسيژن فعال و تحريك ميتوكندريها روش ساختن Ozonated Olive Oil 1- ابتدا روغن زيتون \\" اكسترا ويرجين \\" كه واجد حداقل ميزان اسيديته آزاد (ترجيحا كمتر از 0.8 درصد ) باشد را به محفظه واكنش مي ريزيم. 2- روغن زيتون را از طريق حبابهاي ايجاد شده توسط دستگاه ازن ساز در معرض گاز ازن قرار داده و در تمام زمان تماس بايد شرايط خنك كنندگي محفظه واكنش و فشار كنترل شود تا جايي كه فرم ژل روغن زيتون شكل بگيرد و اين فرم پايدار باشد. 3- دماي خنك كننده بايد بين 20 تا 25 درجه سانتي گراد باشد. 4- در اين شرايط دمايي بايد فشار داخل محفظه بين 0.5 تا 2 بار كنترل گردد. 5- بايد از دستگاه ازن سازي استفاده شود كه ازن را بصورت خشك و غلظت تقريبي 10 گرم در هر متر مكعب و بصورت يكنواخت وارد محفظه نمايد. 6- مكانيسم خنك كنندگي محفظه واكنش از طريق فضا هاي تو خالي اطراف آن كه در آن آب سرد در جريان باشد ٬ تامين مي شود ( بدليل اگزوترميك بودن واكنش كنترل دما و خنك كردن در انجام و تكميل واكنش مهم است ) 7- جهت يكنواختي محصول ٬ استفاده از يك همزن مكانيكي توصيه مي شود. 8- براي توليد ازن كاملا اشباع از ازن ٬ به ازاي هر 100 گرم روغن ٬ بين 10 - 25 گرم ازن لازم است. 9- در ادامه يك مرحله اندازه گيري ازن و از بين بردن ازن اضافي ) در صورت لزوم ( بايد انجام شود. 10- در انتها اندازه گيري پراكسيداز انجام شود. درصد ازن موجود در ژل در صورتي كه در دماي حداكثر 25 درجه و در محيط بدون رطوبت نگهداري شود از زمان توليد بين 12 تا 24 ماه پايدار است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0