فرازآوري حرارتي نفت درستون چاه

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرازآوري حرارتي نفت درستون چاه

شماره اظهارنامه : 139250140003002693

شماره ثبت : 81835

تاریخ ثبت : 1392/04/05

نام مالک/مالکین : مسعود رياضي و شهرام دوستي غچه بيگلو

نام مخترع/مخترعین : شهرام دوستي غچه بيگلو و مسعود رياضي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

با توليد نفت بتدريج از فشار مخازن كاسته ميشود. وناگزير از روش هاي ثانويه توليد استفاده ميشود. روشهاي ثانويه موجود در بعضي شرايط مخزني با مشكلاتي مواجه است. لذا بر اين اساس اين روش براي اولين بار در ستون چاه نفت استفاده ميشود،كه با انتقال حرارت موجب انبساط حجمي تركيبات نفتي و ايجاد و افزايش حجم حبابهاي گاز آزاد شده ميگردد. كه با كاهش چگالي ميانگين ستون هيدروكربني بوسيله حرارت و توليد حبابهاي بيشتر و بزرگتر باعث كارآمد شدن دوباره فشار مخزن نفت در جهت توليد از چاه ميگردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0