طراحي مدل ازمايشگاھي دستگاه چند منظوره ازدياد برداشت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي مدل ازمايشگاھي دستگاه چند منظوره ازدياد برداشت

شماره اظهارنامه : 139250140003003258

شماره ثبت : 80387

تاریخ ثبت : 1392/04/24

نام مالک/مالکین : محمد جواد اميدي و حجت نوروزي و كامبيز مهديزاده فرساد و ساسان مهدوي و محي الدين اميدي و محسن خسروي

نام مخترع/مخترعین : محمد جواد اميدي و حجت نوروزي و كامبيز مهديزاده فرساد و ساسان مهدوي و محي الدين اميدي و محسن خسروي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

نحوه استخراج و بھره برداري از منابع نفت ھمواره از مشكلات پيش روي مھندسين مخزن ميباشد. اھميت حجم منابع عظيم ھيدروكوبوري غير قابل را جھت بدست آوردن حداكثر EOR برداشت توسط روشھاي توليد طبيعي و غير قابل جايگزين بودن اين منابع، گسترش و استفاده از روشھاي بازدھي توليد از مخازن نفتي را امري ضروري و اجتناب ناپذير ساختھ است. از نظر علمي مجبور بھ مطالعات ازمايشگاھي واستفاده از شبيھ سازي مخازن مي باشيم، چرا كھ پروژه ھاي ازدياد برداشت بسيار ھزينھ بر است كھ اگر در آغاز ھمھ جوانب كار سنجيده نشود و پروژه انجام شود ممكن است ھزينھ ھنگفتي در اين مسير از بين رود بھترين روش براي آن كھ بھترين طرح ممكن براي يك پروژه ازدياد برداشت انتخاب شود اين است كھ بايد با استفاده از يك مدل ازمايشگاھي يك مدل دقيق از مخزن تھيھ شود و بعد با اجراي پروژه ھاي ازدياد برداشت مختلف بازده اين پروژه ھا با ھم مقايسھ شود و با در نظر گرفتن عوامل اقتصادي بھترين طرح انتخاب شود. ھدف اصلي از تمام روش ھاي ازدياد برداشت، بالا بردن بازده ميكروسكپيك و ماكروسكپيك كھ حاصلضرب انھا راندمان كلي برداشت مخزن را نشان ميدھد. در روش ھاي شيميايي تركيبات غير طبيعي سيالات بھ منظور تحريك تحرك ميان سيال جابھ جا شونده و جابھ جا كننده اضافھ ميشود اين ھا روش ھاي پايھ ابي در ازدياد برداشت ميباشند و يكي از مھم ترين اين روش ھا كھ در سال ھاي اخير مورد مطالعھ قرار گرفتھ است تزريق ميباشد كھ در طراحي اين دستگاه امكان تزريق ان فراھم شده است. روش ھاي حرارتي نيز باعث كاھش ويسكوزيتھ نفت و بالا رفتن راندمان ASP كلي برداشت نفت از مخزن ميشود كھ در طراحي اين دستگاه اين امكان را فراھم كرده ايم كھ بعضي از اين روش ھاي حرارتي وھمچنين شيميايي را بھ تنھايي يا بھ صورت متناوب استفاده كنيم و اثر ان را بر روي نمونھ بررسي كنيم.بھ علت بھ كار بردن واحد گرمايش ميتوان سيال را بھ صورت داغ تزريق ، و اثر ان را برروي نمونھ بررسي كرد ھمچنين اين واحد براي بالا بردن دماي بخار سيالاتي كھ دماي تبخير ان ھا پايين است پيش بيني شده است و با قرار دادن واحد تبخير، بخار سيال را تزريق و اثر ان را بر روي نمونھ بررسي مي كنيم . بھ كار بردن پمپ با واحد تبخير كار يك كمپرسور را انجام مي دھد و بھ علاوه پمپ بھ تنھايي نيز براي تزريق كاربرد دارد. طراحي خاص ، باعث شده كھ اين دستگاه علاوه برمزيت ھاي منحصر بھ فرد، توجيھ اقتصادي نيز داشتھ باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0