آشكارساز لحظه اي پلاسمايي غير راديواكتيوي دود

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آشكارساز لحظه اي پلاسمايي غير راديواكتيوي دود

شماره اظهارنامه : 139250140003002248

شماره ثبت : 80073

تاریخ ثبت : 1392/03/20

نام مالک/مالکین : محمدجواد جهانشاهي و ابراهيم عابديني

نام مخترع/مخترعین : محمدجواد جهانشاهي و ابراهيم عابديني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

آشكارساز پلاسمايي غير راديواكتيوي دود داراي منبع توليد يون پايدار، حد تشخيص بسيار مناسب، ايمني كار بالا، عدم نياز به مجوز¬هاي قانوني، قدرت ميدان بالا و حساسيت بالا مي¬باشد و دود را به طور لحظه¬اي و برحسب واحد غلظت گزارش مي¬نمايد. آشكارسازهاي دود وسيله¬اي حفاظتي در برابر آتش هستند كه معمولاً بر روي ديوارها و يا سقف نصب مي¬شوند و هرگاه دود و يا ساير تركيبات ناشي از سوختن را تشخيص دهند، شروع به توليد صدا مي¬كنند. اين آشكارسازها در واقع حسگرهاي دود هستند يعني نسبت به حد بالايي از دود حساسيت نشان مي¬دهند و اگر غلظت دود در محيط از مقدار تعيين¬شده بيشتر شود، زنگ خطر آشكارساز به صدا در مي¬آيد. تا به امروز دستگاه‌هاي متفاوتي براي آشكارسازي دود ابداع شده¬اند كه شامل دو دسته كلي نوري و يونيزاسيوني مي¬باشند. در آشكارساز¬هاي دود يونيزاسيون متداول از منبع راديواكتيو براي يونيزاسيون هوا و ايجاد محيط پلاسما استفاده مي¬گردد كه استفاده از منبع راديواكتيو در توليد اين آشكارسازها پر هزينه و به علت نشت راديواكتيو، خطرناك است براي رفع اين مشكل در آشكارساز پلاسمايي غير راديواكتيوي دود به جايگزيني منابع راديواكتيو توليد يون با منابع غير¬ راديواكتيو پرداخته شد. همچنين در فضاي بين دو الكترود آشكارسازهاي دود يونيزاسيون متداول، تعداد برابري از يون¬هاي مثبت و منفي ايجاد مي¬شود كه به اين محيط، پلاسماي دوقطبي گفته مي¬شود. در محيط پلاسماي دوقطبي احتمال بازتركيبي پروتون¬ها و يون¬هاي منفي توليد شده وجود دارد كه اين موضوع باعث تضعيف ميدان بين دو الكترود، كاهش جريان يوني و كاهش حساسيت آشكارساز مي¬شود. آشكارساز ساخته شده از يك منبع پلاسما تك قطبي براي تعيين غلظت دود استفاده مي¬كند تا احتمال بازتركيبي يون¬ها به حداقل برسد و براي ايجاد اين منبع و رفع مشكل ورود دود به محفظه يونيزاسيون، در ساخت اين آشكارساز، از دو ناحيه مجزا استفاده شد. ناحيه تخليه كرونا، براي يونيزاسيون هوا و ناحيه ربايش پروتون، براي برهم¬كنش دود با پلاسماي تك قطبي است. از آنجايكه گاز حامل مورد استفاده در اين آشكارساز هوا مي¬باشد و هوا حاوي اكسيژن است، بنابراين براي پايداري بيش¬تر و جلوگيري از خاموشي تخليه كرونا، از پلاريته مثبت براي تخليه كرونا استفاده شد. اين آشكارساز براي حفظ ايمني منازل و واحدهاي توليدي و صنعتي در برابر حريق مورد استفاده قرار مي گيرند. با نصب اين آشكارساز بر روي دودكش¬هاي صنايع شيميايي يا رآكتور شيميايي و نازل موشك مي¬توان غلظت دود را به طور لحظه اي تعيين كرد و به احتراق كامل و يا ناقص سوخت رآكتورها در صنايع شيميايي و سوخت موشك در صنايع دفاعي پي برد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0