تعيين فرمولاسيون واندازه نانو ذرات براي افزايش پايداري ونشاندارسازي راديوداروي نانو ذرات چيتوزان باتكنسيوم جهت تجمع دركبد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تعيين فرمولاسيون واندازه نانو ذرات براي افزايش پايداري ونشاندارسازي راديوداروي نانو ذرات چيتوزان باتكنسيوم جهت تجمع دركبد

شماره اظهارنامه : 13915014000310224

شماره ثبت : 79157

تاریخ ثبت : 1391/12/14

نام مالک/مالکین : صالح صالحي ذهابي و حسين رجبي و سميرا رسانه و دانشگاه دانشگاه تربيت مدرس

نام مخترع/مخترعین : صالح صالحي ذهابي و حسين رجبي و سميرا رسانه

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

پزشكي هسته اي يكي از روش هاي تصويربرداري تشخيصي است كه با نشاندارسازي مواد مختلف با راديوايزوتوپ هاي مناسب، كاركرد فيزيولوژي اندام ها را مورد بررسي قرار مي دهد. از طرفي چيتوزان يكي از تركيباتي است كه به دليل ويژگي هاي مناسبش از جمله زيست سازگاري و زيست تخريب پذيري، به طور وسيعي در علوم مختلف بخصوص در داروسازي، پزشكي و اخيرا در پزشكي هسته اي كاربرد فراواني پيدا كرده است. سنتز چيتوزان به صورت نانوذره و نشاندارسازي آن با تكنسيوم مي تواند بعنوان يك راديوداروي جديد براي تصويربرداري پزشكي هسته اي از كبد مورد استفاده قرار گيرد. لذا در اين مطالعه پس از سنتز نانوذرات چيتوزان، براي تعيين سايز نانوذرات از تكنيك پراكنش نور(DLS) و براي بررسي مرفولوژي نانوذرات نيز از ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) استفاده شد. سپس نانوذرات چيتوزان با تكنسيوم نشاندارسازي شد و بازده نشاندارسازي و پايداري نانوذرات نشاندارسازي شده با كروماتوگرافي لايه نازك(ITLC) بررسي شد. در نهايت بعد از تزريق تركيب نشاندارسازي نانوذرات چيتوزان با تكنسيوم به موش در زمان هاي مختلف ، توزيع بيولوژيكي و تصويربرداري پزشكي هسته اي با دوربين گاما نيز انجام شد. بعد از خالص سازي و فيلتر نمودن، سايز نانوذرات 32 تا 532 بدست آمد. بازده نشاندارسازي نيز 2±93% و پايداري پس از گذشت 6 ساعت 2±98% بدست آمد. توزيع بيولوژيكي و تصويربرداري با دوربين گاما نيز تجمع بالاي نانوذرات چيتوزان نشاندارسازي شده با تكنسيوم در كبد را بيان نمود. نتايج نشان داد كه نانوذرات چيتوزان نشاندارشده با تكنسيوم مي تواند به عنوان يك راديوداروي جديد و در عين حال اميدبخش براي تصويربرداري از كبد در پزشكي هسته اي مورد استفاده قرار گيرد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0