وسيله ي اندازه گيري پهناي تپ ليزر بادقت 0/1ps

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع وسيله ي اندازه گيري پهناي تپ ليزر بادقت 0/1ps

شماره اظهارنامه : 13905014000301647

شماره ثبت : 75754

تاریخ ثبت : 1390/10/23

نام مالک/مالکین : دانشگاه دولتي دانشگاه اصفهان و مجتبي نوجوان و محسن عسكربيوكي و عليرضا خورسندي

نام مخترع/مخترعین : مجتبي نوجوان و عليرضا خورسندي و محسن عسكربيوكي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

روش كار به اين شكل است كه باريكهي خروجي از ليزر را با استفاده از يك شكافندهي پرتو به دو باريكه با شدت يكسان تقسيم مي كنيم. اين دو باريكه پس از بازتاب از آينه هاي تعبيه شده در بازوهاي تداخل سنج در داخل شكافندهي پرتو با هم باز تركيب مي شوند و شدت تپ تركيبي خروجي از شكافندهي پرتو با استفاده از يك آشكارساز اندازه گيري مي شود. لازم به توضيح است كه در اين آزمايش ابتدا دو آينه را در فاصلهي يكساني از شكافندهي پرتو قرار ميدهيم و شدت تپ تركيبي را در اين حالت ثبت مي كنيم. سپس يكي از آينه ها را در دو جهت نسبت به شكافندهي پرتو با گام هاي بسيار كوچك حركت مي دهيم و بعد از هر حركت شدت تپ تركيبي را كه تغيير مي كند ثبت مي كنيم. به عبارت ديگر يك بار آينه را به شكافندهي پرتو نزديك و بار ديگر آن را از شكافندهي پرتو دور مي كنيم. حركت آينه را در هر دو حالت تا جايي ادامه مي۔ دهيم كه آشكارساز شدت ثابتي را نشان دهد كه به اين شدت ثابت، ثابت زمينه گفته مي شود و منظور از آن مجموع شدت تپهاي بازگشتي از آينه ها است زماني كه ديگر ميان آن دو تداخلي وجود ندارد. يعني در نهايت ما يك سري داده داريم كه مولفي x آن نشان دهنده ي جابجايي آينه يا همان تاخير بين دو تپ است و مولفهى لا آن نشان دهندهي شدت تپ تركيبي متناظر با هر جابجايي است. با استفاده از اين داده ها گرتهي تداخلي مربوط به هرطول موجي را در نرم افزار Origin رسم مي كنيم و از روي آن پهناي تپ مربوطه را محاسبه مي كنيم.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0