شبكه فلزي بافته شده به منظور استفاده در بازياب حرارتي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع شبكه فلزي بافته شده به منظور استفاده در بازياب حرارتي

شماره اظهارنامه : 388110634

شماره ثبت : 64374

تاریخ ثبت : 1388/11/18

نام مالک/مالکین : حميد رضا مرتضوي بني

نام مخترع/مخترعین : حميد رضا مرتضوي بني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

شبكه هاي فلزي بافته شده در بسياري از صنايع، از قبيل صنايع هوافضا، كلكتورهاي انرژي خورشيدي، موتورهاي استرلينگ، صنايع غذايي، سيستم هاي لوله گرمايي، دستگاه هاي بازيافت حرارت و ... به عنوان مبدل حرارتي و بازياب حرارتي كاربرد دارند. از مهمترين خصوصيات اين سازه ها چگونگي افت فشار سيال و نحوه انتقال حرارت در آنها مي باشد. اين دو خصوصيت به نوبه خود تابعي از پارامترهاي هندسي، حرارتي و هيدروديناميكي سيال مي باشند. به سبب تعداد زياد اين پارامترها، استفاده از روشهاي تحليل عددي به منظور طراحي بازياب هاي حرارتي كه ساختار سيمي دارند، اجتناب ناپذير است. در اين پژوهش با روش عددي سه بعدي، خصوصيات حرارتي و سيالي يك سازه شبكه فلزي غير ايزوتروپيك كه مي تواند در موتورهاي استرلينگ به عنوان بازياب حرارتي استفاده شود، مورد بررسي قرار گرفته است. سيم هاي تشكيل دهنده سازه بازياب در اثر عبور جريان گرم و سرد هوا عمل ذهيره سازي و بازگرداني حرارتي را بر عهده دارند. جريان سيال به صورت تناوبي و نوساني مدل شده و اثرات نسبت سطح به حجم، ضريب تخلخل، وزن و جنس شبكه، ساختار هندسي سازه و همچنين پارامترهاي سيالي از قبيل سيال تغيير داده شده اند. نتايج نشان دهنده آن است كه نسبت سطح انتقال حرارت به حجم بازياب، آرايش هندسب و شكل سيم هاي تشكيل دهنده سازه بيشترين تأثيز را در افت فشار و عملكرد حرارتي بازياب حرارتي مورد نظر داشته اند. همچنين مشخص گرديد، افزايش ضريب هدايت سيم هايي از شبكه كه در جهت جريان قرار مي گيرند تأثير منفي اندكي بر راندمان بازياب دارند هرچند كه وجود اين سيم ها به نوبه خود به علت افزايش نسبت سطح به حجم، موجب افزايش راندمان حرارتي مي گردند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0