آشكار سازي عروق ملتحمه با كمك تبديل رادون محلي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آشكار سازي عروق ملتحمه با كمك تبديل رادون محلي

شماره اظهارنامه : 388110290

شماره ثبت : 63515

تاریخ ثبت : 1388/11/09

نام مالک/مالکین : توكا بنائي و حميد رضا پوررضا و رامين دانشور كاخكي و رضا پور رضا شهري

نام مخترع/مخترعین : حميد رضا پوررضا و رامين دانشور كاخكي و توكا بنائي و رضا پور رضا شهري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اختراع آشكار سازي عروق ملتحمه با كمك تبديل رادون محلي به ارايه روشي براي آشكار سازي كاملا خودكار عروق ملتحمه چشم پرداخته شده است. ابزارهاي مهمي كه روش مذكور از آنها بهره مي گيرد عبارتند از تقسيم بندي تصوير و تبديل رادون محلي نحوه كار بدين صورت است كه ابتدا تصوير شبكيه چشم به پنجره هايي با ابعاد از پيش تعيين شده كه داراي همپوشاني در هر دو راستاي افقي و عمودي هستند تقسيم بندي شده و سپس تبديل رادون به هر يك از پنجره ها اعمال مي شود پيك موجود در فضاي رادون هر پنجره متناظر با قطعه رگ موجود در آن پنجره است. براي تاييد صحت قطعه رگ تشخيص داده شده مقدار پيك فضاي رادون با مقدار آستانه اي مقايسه مي شود. قطعه رگي كه اعتبار آن تاييد شده است تحت پردازشي قرار مي گيرد تا با رنگ واقعي موجود در تصوير ورودي مطابقت پيدا كند و در نهايت قطعه رگهاي آشكار شده از پنجره ها با يكديگر تركيب شده و نتيجه نهايي را ايجاد مي نمايند. از آنجاييكه تبديل رادون نسبت به نويزهاي موجود در تصوير حساس نيست روش پيشنهادي از مقاومت بيشتري نسبت به نويز در مقايسه با روشهاي موجود برخوردار است اين در حالي است كه نتايج آزمايشها نشان مي دهند كه اين روش دقت بالاتري را در آشكار سازي عروق نسبت به ديگر روشها ارايه مي كند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0