فرآيندآناليز ديفرانسيلي جريان در ارزيابي توليد وتزريق مخازن نفتي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيندآناليز ديفرانسيلي جريان در ارزيابي توليد وتزريق مخازن نفتي

شماره اظهارنامه : 388060676

شماره ثبت : 61551

تاریخ ثبت : 1388/06/21

نام مالک/مالکین : بهرام مختاري و كبرا پورعبداله قهفرخي

نام مخترع/مخترعین : كبرا پورعبداله قهفرخي و بهرام مختاري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

منحني هاي ديفرانسيلي بكار رفته در اين اختراع به دو گروه منحني هاي توليدي و منحني هاي تزريقي تقسيم مي گردند. اين منحني ها از ديفرانسيل گيري منحني هاي حجم توليد (تزريق) نفت (گاز) در مخزن نفتي بدست مي آيند. هر يك پيكهاي نشان داده شده در اين منحني ها نشان دهنده يك افزايش ناگهاني (لحظه اي) در توليد نفت يا تزريق گاز و آب به مخزن مي باشند. با ثبت زمان وقوع اين پيكها، زمان رويداد پديده هاي موثر در توليد نفت (عوامل افزايش توليد) مشخص مي شود. سپس با كمك روشهاي مكمل مانند تصوير برداري از مخزن آزمايشگاهي پديده متناظر با زمان مورد نظر شناسايي مي گردد. مساحت زير سطح هر پيك نيز شدت اثر پديده مورد نظر را نشان مي دهد. با استفاده از منحني هاي انتگرالي شدت هر پديده مشخص مي گردد. اگر هر دو مورد توليد نفت و تزريق گاز يا آب در يك مخزن باشند. با تطابق منحني هاي ديفرانسيلي توليد نفت و تزريق گاز به نحو موثرتري پديده هاي حاكم بر ازدياد برداشت نفت خام شناسايي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. تفسير نمودارها در بهترين و كامل ترين حالت براساس نمودار ديفرانسيلي تلفيقي (شامل تلفيق دو نمودار ديفرانسيلي حجم نفت توليدي و حجم گاز (يا آب) مصرفي انجام مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0