تكنيك محافظت ملكولي اسيد هاي آمينه با استفاده از تركيبات پلي فنولي جهت استفاده در جيره نشخواركنندگان شامل اسيد هاي آمينه ليزين و متيونين محافظت شده.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تكنيك محافظت ملكولي اسيد هاي آمينه با استفاده از تركيبات پلي فنولي جهت استفاده در جيره نشخواركنندگان شامل اسيد هاي آمينه ليزين و متيونين محافظت شده.

شماره اظهارنامه : 388060124

شماره ثبت : 61029

تاریخ ثبت : 1388/06/02

نام مالک/مالکین : شرکت شركت ايرانيان دانه پاسارگاد سهامي خاص و سعيد مصلحي بهارانجي

نام مخترع/مخترعین : سعيد مصلحي بهارانجي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

پروتئين ها جزء اصلي سازنده بافتهاي بدن حيوانات هستند كه از اسيدهاي آمينه ساخته شده اند پروتئين هاي همچنين در شير و ساير محصولات دامي از مهمترين اجزا به شمار مي روند. واحد ساختماني پروتئين ها اسيدهاي آمينه مي باشند كه از مهمترين مواد مغذي هستند. اين مواد بايستي از طريق خوراك تامين شوند. اسيدهاي آمينه كه به صورت مكمل به جيره نشخواركنندگان افزوده مي شود بايستي توسط مكانيسمي از تخمير ميكروبي حفاظت شود تا به مصرف واقعي بدن حيوان برسد. در غير اين صورت تخمير ساختمان آن را تغير خواهد داد و نياز بدون حيوان تامين نخواهد شد. تاكنون چند شركت توليد كننده مكمل خوراك دام اقدام به توليد اسيدهاي آمينه محافظت شده نموده اند. اين مواد عموما با روش حفاظت ذره ايي اسيدهاي آمينه (particle protecting) توليد مي شوند. در اين تكنيك پوشش خاصي به دور ذرات اسيدهاي آمينه ايجاد مي شود كه اين پوشش در مقابل تخمير ميكروبي مقاوم بوده اسيدهاي آمينه را از تغييرات ميكروبي شكمبه حفظ مي كند. به علت ماهيت اين روش محافظت اعمال شده كامل نبوده و تاثير افزودن اين مكمل ها به جيره كمتر از انتظار است. در اين نوآوري روش جديدي جهت محافظت اسيدهاي آمينه در مقابل تخمير ميكروبي معرفي مي گردد كه به صورت شيميايي اسيدهاي آمينه را مورد محافظت قرار مي دهد. اين تكنيك محافظت مولكولي اسيدهاي آمينه (molecular protecting) است كه براي اولين بار جهت محافظت اسيدهاي آمينه معرفي مي گردد. در اين روش تك تك مولكولهاي اسيدهاي آمينه در مقابل تخمير ميكروبي محافظت مي گردند. اين عمل توسط پيوند دادن مولكول اسيدهاي آمينه با مولكول يك ماده آلي صورت مي گيرد. اين ماده آلي از گروه تركيبات پلي فنلي است. برخي تركيبات اين گروه ميل تركيبي بالاي جهت اين پيوند در شرايط خاص دارند. محصول توليد شده به اين روش اسيد آمينه را در مقابل تخمير ميكروبي بخوبي محافظت مي كند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0