مدلسازي عددي يك پمپ گريز از مركز دور بالا بهمراه القا كننده جريان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مدلسازي عددي يك پمپ گريز از مركز دور بالا بهمراه القا كننده جريان

شماره اظهارنامه : 387071049

شماره ثبت : 57849

تاریخ ثبت : 1387/07/26

نام مالک/مالکین : بهروز جعفرزاده

نام مخترع/مخترعین : بهروز جعفرزاده

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين پايان نامه جريان سيال در يك پمپ گريز از مركز با استفاده از روش عددي مدلسازي و از اين طريق منحني هاي مشخصه پمپ مورد نظر تعيين شده اند. براي اينكار معادلات حاكم بر جريان سيال بهمراه يكي از مدلهاي اغتشاشي ε - وK و RNG و PSM و با استفاده از شرايط مرزي مناسب و يك نرم افزار تجاري حل گرديده اند. از آنجا كه در پمپ مورد بررسي يك الفاكننده براي جلوگيري از پديده كاويتاسيون در جهت جريان وجود دارد تحليل دو بعدي جريان مناسب نبوده و مدلسازي بصورت سه بعدي انجام شده است. نتايج بصورت توزيع سرعت و فشار در داخل پمپ در دبي هاي مختلف در حالت سه بعدي بدست آمده و بر اين اساس نمودارهاي مشخصه پمپ (ضريب هد ضريب توان و كارايي بر حسب ضريب جريان) ترسيم گرديده اند. در اين تحقيق به دليل پيچيدگي جريان از يك شبكه 5/8 ميليون سلولي بر روي 12 نود موازي استفاده شده است. در انتهاي كار نيز مطالعاتي بر روي تعداد پره ها و تاثيرات آن بر روي كارايي انجام گرديده است كه براي اين كار تعداد پره ها از 6 پره در حالت واقعي به 5 و 7 پره تغيير و تمام محاسبات از انجام شده است. نتايج عددي با نتايج تجربي در دسترس مقايسه گرديده كه نشاندهنده تطبيق مطلوبي مي باشد. اين مدلسازي نويد خوبي را براي ارزيابي عملكرد پمپهاي گريز از مركز در مرحله طراحي ارائه كرده بطوريكه در فرايند طراحي و با پيش بيني عملكرد پمپها مي توان از اينگونه مدلسازيها استفاده نمود و هزينه نمونه سازي و يا انجام آزمايشات متعدد را كاهش داد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0