استفاده از تكنيك بسته بندي اتمسفر اصلاح شده در بهبود زمان ماندگاري ماهي قزل آلا

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع استفاده از تكنيك بسته بندي اتمسفر اصلاح شده در بهبود زمان ماندگاري ماهي قزل آلا

شماره اظهارنامه : 38707525

شماره ثبت : 54365

تاریخ ثبت : 1387/07/14

نام مالک/مالکین : رضا صفري و علي سلماني

نام مخترع/مخترعین : رضا صفري و علي سلماني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين تحقيق اثر بسته بندي در شرايط اتمسفر اصلاح شده Modified Atmosphere Packaging (MAP) بر زمان ماندگاري ماهي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss سر و دم زده و با سر و دم شكم خالي در دماي يخچال 4 الي 6 درجه سانتي گراد مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي نگهداري شده در شرايط MAP بهمراه نمونه هاي شاهد (بدون بسته بندي) در فواصل زماني معين از نظر تغييرات عوامل شيميايي PH و PV و TVN ميكروبي (شمارش كلي ميكروبها جستجوي كلستريديوم بوتولينوم و ارگانولپتيك مورد آزمايش قرار گرفتند. مخلوطي از گازهاي مختلف در قالب 6 تيمار براي ماهي سرو دم زده و 2 تيمار براي ماهي با سرو دم به همراه شاهد در يخچال نگهداري و بررسي گرديد. در تيمارهاي مختلف ميزان گاز CO2 از 30 تا 50 درصد ميزان نيتروژن از 40 تا 65 درصد و ميزان اكسيژن از صفر تا 20 درصد متغير بوده است. تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد كه تغييرات عوامل مورد بررسي در طي نگهداري در نمونه هاي بسته بندي شده و شاهد معني دار بوده است 0.001> و P بررسي نتايج گوياي اين است كه تركيب گازي مورد استفاده باعث توقف رشد ميكرو ارگانيسم ها و ساير عوامل شيميايي نمي شود بلكه سرعت افزايش آنها را كند مي نمايد. افزايش ميزان عوامل شيميايي ميكروبي در نمونه هاي شاهد نسبت به نمونه هاي بسته بندي شده سريعتر مي باشد و در بين عوامل مورد بررسي ميزان TVN و شمارش كلي باكتريها زودتر به مرز آستانه فساد مي رسد. از نظر آزمايش هاي ارگانولپتيك در ابتدا نمونه هاي شاهد و بسته بندي شده در وضعيت عالي قرار داشتند اما پس از دو هفته در وضعيت خوب و قابل مصرف بوده اند نمونه هاي بسته بندي شده پس از دو هفته دچار افت كيفيت گرديده اما قابل مصرف بودند. بررسي نتايج نشان داده است نمونه هاي شاهد از 6 تا 12 روز قابليت نگهداري در يخچال را دارد در صورتيكه نمونه هاي بسته بندي شده تحت شرايط MAP تا 19 روز قابليت نگهداري دارد. تركيب گازي شامل 40 درصد دي اكسيد كربن 55 درصد نيتروژن و 5 درصد اكسيژن به عنوان بهترين فرمول پيشنهادي زمان نگهداري ماهي قزل آلا را تا 19 روز افزايش داده است. در نمونه سر و دم زده تا 16 روز و (در نمونه هاي با سر و دم تا 19 روز) با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت كه بسته بندي ماهي قزل آلا تحت شرايط MAP ضمن سهولت در امر نگهداري و عرضه باعث افزايش زمان ماندگاري شده و ضرر اقتصادي ناشي از فساد ماهي را كاهش مي دهد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0