تهيه اپوكسيدها بااستفاده ازكاتاليست هاي پراكسو تنگستن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه اپوكسيدها بااستفاده ازكاتاليست هاي پراكسو تنگستن

شماره اظهارنامه : 38707385

شماره ثبت : 53562

تاریخ ثبت : 1387/07/12

نام مالک/مالکین : مريم افشار پور و عليرضا محجوب و شرکت دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه

نام مخترع/مخترعین : مريم افشار پور و عليرضا محجوب

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اپوكسيدها حد واسط هاي ارزشمندي در سنتز تركيبات آلي و صنايع شيميايي مي باشند. تدر اين اختراع براي تهيه اپوكسيدها از واكنش آلكن ها با پراكسيد هيدروژن در حضور كاتاليست هاي پراكسو تنگستن استفاده شده است. كاتاليست هاي انتخاب شده تركيبات اكسو دي پراكسو تنگستن با ليگاندهايي از مشتقات پيريدين كربوكسيليك اسيدها مي باشند. سيستم هاي كاتاليستي طراحي شده بازده و انتخاب پذيري بالايي داشته و در عين حال ايمن ساده و ارزان بوده پايداري بالايي داشته و قابل بازيابي و استفاده مجدد باشند. با توجه به اين خواص مي توان اين تركيبات را به عنوان كاتاليستهاي مناسبي در صنايع شيميايي معرفي كرد. در بررسي خواص كاتاليستي اين تركيبات اثر ليگاند بر روي ساختار تركيبات مورد بررسي قرار گرفت. كوئوردينه شدن ليگاند آلي به كمپلكس اكسودي پراكسو انتخاب پذيري كاتاليست را با كاهش قدرت اسيديته لوئيس فلز مركزي افزايش مي دهد. لذا در تمام كاتاليست هاي سنتزي انتخاب پذيري 98٪ مشاهده شد. همچنين نتايج نشان دادند كه ليگاند با قدرت الكترون دهندگي بيشتر باعث تضعيف قدرت پيوند M-O شده و از آنجائيكه اين پيوند در فرايند كاتاليستي شكسته مي شود ضعيف شدن اين پيوند باعث افزايش فعاليت كاتاليستي در اين تركيبات مي شود. شواهد نشان دادند كه فعاليت كاتاليستي در تركيبات اكسو تنگستن بالاتر از تركيبات مشابه موليبدن مي باشد و اين پديده به پايين تر بودن قدرت اسيديته لوئيس تنگستن نسبت به موليبدن نسبت داده شد. كه ناشي از پايين آمدن سطح انرژي LUMO و در نتيجه كوچك شدن گاف انرژي اكسايش مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0