اتصالات ممان گير دوگانه ميرا براي استفاده در سازه هاي پيش ساخته

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع اتصالات ممان گير دوگانه ميرا براي استفاده در سازه هاي پيش ساخته

شماره اظهارنامه : 387041182

شماره ثبت : 51143

تاریخ ثبت : 1387/04/28

نام مالک/مالکین : سيد مهرداد حسيني و سيد مهران حسيني

نام مخترع/مخترعین : سيد مهران حسيني و سيد مهرداد حسيني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اتصال گيردار دوگانه به كار رفته در قاب هاي خمشي پيش ساخته بتني به صورت تركيبي از كابل پيش تنيدگي براي ايجاد مقاومت برشي به وسيله اصطكاك بين لبه تير و ستون و آرماتور نرمه فولادي براي تامين استهلاك انرپي ناشي از تسليم شدن آن مي باشد. در اين مقاله براي شبيه سازي پاسخ لرزه اي ساختمان هاي ساخته شده با اتصالات دوگانه يكسري از مدل هاي كامپيوتري قاب هاي خمشي پيش ساخته بتني دو بعدي چهار و هشت و دوازده و بيست و دو طبقه با منحني لرزه اي هفت پارامتري براي اتصالات تحت اثر چند زلزله شاخص مقياس شده براساس طيف طرح استاندارد براي چهار نوع زمين قرار گرفت. در نهايت تحليل ديناميكي غير الاستيك در تركيب با نتايج تجربي حاصله از تحقيقات قبلي جهت ارائه روند طراحي ساده اي براي قاب هاي خمشي پيش ساخته بتني با اتصالات دوگانه منطبق با شرايط لرزه خيزي ايران به كار مي رود. براساس نتايج اين تحقيق پاسخ لرزه اي قاب هاي پيش ساخته بتني با اتصالات گيردار دوگانه در موارد مطالعه شده همانند مودهاي شكست و تغيير مكان ها داراي عملكردي مشابه يا بهتر از اتصالات گيردار در جاي بتني مشابه مي باشد و ظرفيت هاي دوران مورد نياز براي اتصالات تير به ستون براي زمين هاي نوع يك الي چهار استاندارد 2800 به ترتيب برابر 1/5 و 2/5 و 4/0 و 4/5 درصد بدست آمد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0