تكنيك جديد كشاورزي بدون استفاده خاك و بستر آبياري گياه از طريق ژيگلورها يي كه بصورت مداوم چرخشي ريشه ها را آبياري مي نمايند بدون آنكه نياز به تهويه آب باشد.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تكنيك جديد كشاورزي بدون استفاده خاك و بستر آبياري گياه از طريق ژيگلورها يي كه بصورت مداوم چرخشي ريشه ها را آبياري مي نمايند بدون آنكه نياز به تهويه آب باشد.

شماره اظهارنامه : 38405050

شماره ثبت : 32834

تاریخ ثبت : 1384/05/03

نام مالک/مالکین : سحر المعي و فوژان خليلي

نام مخترع/مخترعین : فوژان خليلي و سحر المعي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0