تهيه پماد از ماده رزوراترول براي درمان زخم هاي ليشمانيايي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه پماد از ماده رزوراترول براي درمان زخم هاي ليشمانيايي

شماره اظهارنامه : 139750140003010997

شماره ثبت : 103053

تاریخ ثبت : 1397/12/25

نام مالک/مالکین : عبدالستار پقه و بهمن رحيمي اسبوئي و مهدي فخار و دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

نام مخترع/مخترعین : عبدالستار پقه و بهمن رحيمي اسبوئي و مهدي فخار

طبقه بندی بین المللی : A61P 17/02

خلاصه شرح اختراع :

بيماري ليشمانيوز جلدي دراكثر نقاط ايران به طور اندميك ديده مي‌شود و به عنوان يك معضل بهداشتي- درماني مطرح مي‌باشد. ضايعات ناشي از اين انگل ميتواند زخمهاي وسـيعي بدهـد كـه بـراي بهبود نياز به ماهها زمان دارد و اغلب با عفونت ثانويه، وضعيت وخيم تر ميشود. از مــوثرترين داروها اســتفاده از آنتــي مــوان هــاي پــنج ظرفيتــي است كه ايـن داروهـا گـران، كـميـاب، داراي عوارض جانبي نسبتاً شديد و درمان آنها طولاني مدت اسـت، همچنين در سالهاي اخير مقاومت دارويي، تـأثير درمـاني آنهـا را كـاهش داده اســت.. در اين اختراع، پماد رزوراترول به عنوان تركيب كاملا گياهي، بدون عوارض جانبي و داراي قابليت توليد حجم بالا در زمان كوتاه ، با هزينه كمتر و سرعت بيشتر بوده كه براي درمان موضعي زخم هاي سالك مورد استفاده قرار گرفت. در مسير ارزيابي با توجه به اينكه تركيب مورد نظر گياهي بوده ابتدا از گياه انگور ماده موثره جدا شد. سپس در فاز آزمايشگاهي (in vitro) اثر دارو بر روي پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور (جهت تعين قابليت زيستي انگل ها) بررسي شد. پس از تاييد موثر بودن دارو، اثر دارو در فاز حيواني (in vivo) بر روي زخم هاي سالك در موش هاي BALB/c مورد ارزيابي قرار گرفت. پس از بررسي در فاز آمايشگاهي مشخص شد غلظت هاي مورد استفاده در تمامي زمان ها نسبت به گروه كنترل اثر قابل قبولي داشته اند و اختلاف در تمامي غلظت ها معني دار مي باشد. همچنين استفاده از پماد رزوراترول پس از 28 روز، باعث بهبودي كامل زخم هاي ليشمانيوز جلدي در مدل حيواني گرديد. اين اختراع مي تواند در زمينه درماني بيماران مبتلا به سالك پوستي مورد استفاده قرار گيرد و علاوه بر بهبود زخم هاي افراد مبتلا، از عوارض داروهاي شيميايي و هزينه هاي بسيار سنگين درمان جلوگيري كند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0