شمع پيچشي-پره اي خود بازشونده مدل SE

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع شمع پيچشي-پره اي خود بازشونده مدل SE

شماره اظهارنامه : 139850140003003861

شماره ثبت : 102401

تاریخ ثبت : 1398/05/10

نام مالک/مالکین : ابراهيم شجاعي و افسانه افروزان بازقلعه و اسماعيل ايزدي ناوان

نام مخترع/مخترعین : ابراهيم شجاعي و افسانه افروزان بازقلعه و اسماعيل ايزدي ناوان

طبقه بندی بین المللی : E02D 5/00

خلاصه شرح اختراع :

شمع ها به عنوان رابط انتقال بار روسازه به زيرسازه و لايه هاي مناسب خاك در اعماق پايين تر مطرح مي باشند. با توجه به نقش اصلي شمع به عنوان تامين كننده ظرفيت باربري حدي مناسب در مجموع سازه، متغير موثر سطح مقطع درگير با خاك نقشي در افزايش ظرفيت باربري دارد. بنابراين، شمع هايي به نام شمع هاي پيچشي مورد بهره برداري قرار گرفته كه شامل اجزاء: شفت و هليـكس ها (پره ها) مي باشند. هليكس ها به صورت ورقه هاي فولادي داراي گام مشخص بوده كه از طريق جوشكاري به شفت متصل مي شود. بنابراين، وجود هليكس ها موجب دستخوردگي خاك در مسير نفوذ شمع شده و موجب كاهش ظرفيت باربري كششي شمع مي شود. در اختراع حاضر، كليه هليكس ها با سازوكار مهندسي خاص در داخل شفت قرار گرفته و پس از نفوذ شمع به عمق استقرار، با اعمال نيروي گشتاور كم و در عكس جهت چرخش اصلي (جهت نصب شمع)، پره ها، بدون ايجاد دستخوردگي در خاك، و صرفاً در محل استقرار مورد پيش بيني باز شده و به سمت خاك مجاور شفت نفوذ كرده و بدين صورت هليكس ها در عمق معين به صورت افقي توسعه مي يابند. اين عملكرد علي رغم كاهش نيروي گشتاور مورد نياز جهت نصب موجب به حداقل رساندن دستخوردگي ها و افزايش قابل ملاحظه ظرفيت باربري شمع در حالت كشش مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0