نرم افزار مدیریت پروژه

پیش از تعریف مدیریت پروژه، بایستی ابتدا واژه پروژه را تعریف کنیم. پروژه به مجموعه ای از فعالیتها اطلاق می شود که برای رسیدن به هدف خاصی مانند ساختن یک برج، تاسیس یک بزرگراه، تولید یک نرم افزار و ... انجام می شود. در همه پروژه ها عوامل زمان، هزینه و دامنه کار به عنوان پارامترهای موثر بر پروژه مطرح می شوند. لذا یک تعریف جامع تر از پروژه این می باشد که: پروژه مجموعه از فعالیتهای مرتبط است که برای حصول یک هدف تعریف شده در یک بازه زمانی معین و با بودجه مشخص انجام می شود. به عبارت دیگر عوامل زمان و هزینه بخشی از تعریف پروژه هستند. و موفقیت یک پروژه بر مبنای این پارامترها سنجیده می شود. یعنی یک پروژه موفق پروژه ای است که درآن رسیدن به اهداف تعریف شده با هزینه انجام فعالیتها و زمانی که برای آنها صرف می شود توازن منطقی داشته باشد.

نرم افزار مدیریت پروژه با هدف تسهیل گردش کار تیمی، ‌بین افرادی‌ست که بر روی پروژه‌ای با هم همکاری می‌کنند. 

با توجه به تعریف پروژه، مدیریت پروژه یعنی مدیریت پارامترهای پروژه شامل زمان، هزینه و دامنه کار (Scope) به گونه ای که در نهایت به پروژه ای موفق ختم شود. مدیریت پروژه شامل فعالیتهایی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، تقسیم منابع، بودجه بندی و ... می شود که در راستای حصول نتیجه در زمان و هزینه معین شده صورت می گیرد. به عبارت دیگر مدیریت و کنترل پروژه همان اجرای دقیق برنامه تدوین شده برای پروژه است، به گونه ای که هنگام انحراف از برنامه بتوان با تشخیص علل انحراف و با انجام اقتصادیترین فعالیتها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اصلی بازگرداند. جهت حفظ پروژه در مسیر اصلی با "تعیین وضعیت واقعی پروژه" و "مقایسه وضعیت واقعی با برنامه" مجموعه ای از"اقدامات اصلاحی" صورت می گیرد.

به طور کلی روند برنامه ریزی یک پروژه به این ترتیب انجام میشود:

  • آغاز کار
  • برنامه ریزی
  • تولید یا اجرا
  • نظارت و کنترل بر روند کار
  • تکمیل پروژه و اتمام کار

 

تصاویر اپلیکیشن مدیریت پروژه