ضدآتش كردن پارچه پنبه اي با استفاده از نانوساختارهاي درخت سان پلي آميدوآمين (PAMAM)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ضدآتش كردن پارچه پنبه اي با استفاده از نانوساختارهاي درخت سان پلي آميدوآمين (PAMAM)

شماره اظهارنامه : 139650140003014128

شماره ثبت : 96359

تاریخ ثبت : 1396/12/05

نام مالک/مالکین : علي طاهرخاني و مهدي حسن زاده مقدم اباتري

نام مخترع/مخترعین : علي طاهرخاني و مهدي حسن زاده مقدم اباتري

طبقه بندی بین المللی : D06M 13/325 D06M 13/342 D06M 13/402

خلاصه شرح اختراع :

در اين اختراع كالاي پنبه اي با استفاده از كربوكسيليك اسيدها به عنوان عامل شبكه اي كننده و نانوساختارهاي دندريمري پلي‌آميدوآمين (PAMAM) (نسل دوم G2 و چهارم G4) به منظور بهبود خواص حرارتي و تكميل ضدآتش اصلاح شده است. اثر كربوكسيليك اسيدها و دندريمر پلي¬آميدوآمين بر روي رفتار حرارتي و خواص بازدارنده شعله پارچه پنبه اي از طريق تجزيه و تحليل آزمون عمودي سوختن، شاخص محدود كننده اكسيژن (LOI) و گرما وزن سنجي(TGA) بررسي شد. برهمكنش بين دندريمر و اسيد سيتريك با كالاي پنبه‌اي با استفاده از طيف سنجي مادون قرمز (FTIR) مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين خواص فيزيكي كالاهاي اصلاح شده و شاهد نظير شاخص سفيدي و زردي، استحكام، ميزان زاويه بازگشت¬پذيري از چروك، قابليت نفوذپذيري هوا و زيردست پارچه مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمون¬هاي طيف¬سنجي مادون قرمز و ميكروسكوپ الكتروني پويشي اصلاح سطح بر روي كالاي پنبه¬اي را تاييد نمود. همچنين نتايج حاصل از آزمون¬هاي حراراتي بهبود خواص حرارتي و بازدارندگي شعله¬ي پارچه پنبه¬اي را به وضوح نشان داد. بررسي ها نشان داد كه واكنش فسفره شدن در حين سوختن گازهاي قابل اشتعال را محدود مي¬سازد يا به عبارت ديگر با ايجاد خاكستر غيرقابل احتراق يا توليد گازهاي غيرقابل احتراق آتش خفه مي‌شود. نتايج خواص فيزيكي، كاهش سفيدي و استحكام و همچنين افزايش طول خمش و زاويه بازگشت پذيري از چروك كالاهاي اصلاح شده را در مقايسه با نمونه شاهد نشان داد. همچنين نتايج ثبات¬هاي عمومي (شستشويي و سايشي) پايداري عالي اسيد سيتريك و دندريمر را بر روي كالاي پنبه اي تاييد كرد. بطور كلي مي توان گفت اصلاح كالاي پنبه¬اي با اسيد سيتريك و دندريمر روشي موثر در جهت ضدآتش كردن منسوجات است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0