فرآيند سنتز نانوذرات كيتوسان حاوي استرپتوكيناز بوسيله چيپ ميكروسيال براي درمان ترمبوليسيس

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند سنتز نانوذرات كيتوسان حاوي استرپتوكيناز بوسيله چيپ ميكروسيال براي درمان ترمبوليسيس

شماره اظهارنامه : 139650140003001249

شماره ثبت : 95555

تاریخ ثبت : 1396/02/05

نام مالک/مالکین : محمد شمسي و پيام زاهدي

نام مخترع/مخترعین : محمد شمسي و پيام زاهدي

طبقه بندی بین المللی : C08B 37/08 A61K 9/00 B82Y 5/00

خلاصه شرح اختراع :

نانوذرات كيتوسان به طور گسترده اي به عنوان حامل هاي پروتئين هاي دارويي در سال هاي اخير مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين پژوهش نانوذرات كيتوسان حامل استرپتوكيناز با روش هاي سنتي بالك و نوين ميكروسيالات تهيه شده و فاكتورهاي كنيتيكي دارويي استروپتوكيناز حامل هاي تهيه شده با دو روش با يكديگر و با استرپتوكيناز تنها مقايسه شده است. با بهينه كردن پارامترهاي غلظت كيتوسان و پروتئين و همچنين pH، در ادامه با استفاده از نتايج بدست آمده از SEM و DLS، مشخصات فيزيكي شيميايي نانوذرات تهيه شده به هر دو روش با يكديگر مقايسه شده و مشاهده شد كه نانوذرات حاوي استرپتوكيناز تهيه شده به روش ميكروسيال در مقايسه به نوع تهيه شده به روش توده اي مي توانند بسيار كروي تر و يكنواخت تر با توزيع باريك اندازه ذراتnm ۱۳±۶۷ بدست آيند. در صورتي كه نانوذرات تهيه شده به روش توده اي ريختي نامنظم و در هم فررفته با توزيع پهنnm ۳۰۰±۴۵۲ را نشان دادند. در اين پژوهش پيشنهاد داده شده است كه روش تهيه بهينه شده مي تواند مقاومت كافي براي جلوگيري از تخريب استرپتوكيناز توسط پلاسمين را فراهم آورد. بنابراين براي مقايسه نانوذرات تهيه شده با هر دوروش بالك و ميكروسيال و استرپتوكناز خالي با دوز هاي برابر از داروي پروتيئني، در ادامه بازده تست درون تني مورد ارزيابي قرار گرفته است. پس از مشاهده رهايش آهسته استرپتوكنياز از نانوذرات تهيه شده به روش ميكروسيال در مقايسه با نوع سنتز شده به روش توده اي در شرايط برون تني و همخواني آنها با مدل هاي مختلف رياضي، همچنين چگونگي عملكرد هر يك از دو نوع نانوذرات و استرپتوكيناز خالي بر مدل هاي حيواني به منظور تعيين ميزان فعاليت استرپتوكيناز در پلاسماي خون موش مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي خون در بازه هاي زماني مشخص گرفته شده و بررسي فعاليت بر اساس فعاليت آميدوليسيس ماده كروموجنيك (amidolysis activity of the chromogenic substrate s-2251) ، با استفاده از كمپلكس فعال كننده پلاسمينوژن- استرپتوكيناز انجام پذيرفت. نتايج نشان دادند كه هردوي اين نانوذرات تهيه شده توسط اين دو روش نسبت به استرپتوكيناز تنها فعاليت آميدوليتيك طولاني تري در تست هاي برون تني داشته اند كه نانوذرات كيتوسان حاوي استرپتوكيناز تهيه شده توسط ميكروسيال فعاليت طولاني تري نسبت به نانوذرات تهيه شده توسط روش توده اي داشته است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0