قالب بهينه شده ماندگار در دال مجوف بهسازان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع قالب بهينه شده ماندگار در دال مجوف بهسازان

شماره اظهارنامه : 139350140003001124

شماره ثبت : 83555

تاریخ ثبت : 1393/02/06

نام مالک/مالکین : علي فيروزي منفرد و سيدسروش ميرخاني

نام مخترع/مخترعین : سيدسروش ميرخاني و علي فيروزي منفرد

طبقه بندی بین المللی : E04B G01 E04

خلاصه شرح اختراع :

نوعي قالب ماندگار در بتن كه جهت ساخت دال هاي مجوف بتني بكار مي رود . وظيفه اين قالب تخليه قسمت هاي زائد بتن است كه نه تنها كمكي به باربري دال نمي نمايند ، بلكه باعث ايجاد وزن بيشتر و سنگيني دال و در نتيجه كاهش قدرت باربري دال ها در دهانه هاي بلند نيز مي شوند . اين قالب ماندگار در بتن متشكل از يك قطعه پلي استايرن بوده كه سطوح فوقاني و تحتاني آن توسط صفحاتي پلاستيكي كه با زائده هاي ميخي شكل در آن فرو رفته اند پوشانده شده است . صفحه پلاستيكي فوقاني داراي زائده هاي نيمه لوله اي بر روي خود مي باشند كه به عنوان spacer هاي آرماتورهاي فوقاني عمل مي نمايند . همچنين بر روي صفحه فوقاني زائده هايي جهت اتصال كمربند هاي بين قالب هاي ماندگار تعبيه شده است . اين كمربند ها وظيفه اتصال و تثبيت قالب ها در 4 جهت را بر عهده دارند . صفحه پلاستيكي تحتاني به جهت از بين بردن تمركز تنش در زير پايه ها به سطح زيرين قطعه پلي استايرن متصل گرديده است .اين پايه ها كه به زير صفحه تحتاني متصل است وظيفه ارتفاع دادن به قطعه پلي استايرني را جهت ايجاد امكان حركت بتن در زير آن ها فراهم مي آورد . همچنين در زير پايه ها صفحاتي با ابعاد 7 سانت در 7سانت ، به جهت جلو گيري از بلند شدگي قالب در هنگام بتن ريزي و مقابله با نيروي بالازدگي تعبيه گرديده است . تفاوت اين سيستم با دال هاي مجوف قديم در چند مورد بسيار مهم مي باشد . علي رغم آنكه هر دو سيستم به صورت 2 طرفه عمل مي نمايند لكن به علت عدم ماندگاري قالب ها در سيستم ها مجوف پيشين اين دال ها به صورت تيرچه هاي T شكل متعامد بر هم بوده اند كه در دو جهت وظيفه باربري دردال را بر عهده داشته اند . سطح زيرين اين دال ها به علت خارج نمودن قالب ها پس از عمليات بتن ريزي به صورت تو خالي مي باشد كه علاوه بر صعوبت اجرا در بسياري از موارد براي پوشاندن آن نياز به تعبيه سقف كاذب در آن احساس مي شد . حال آنكه دال با قالب هاي ماندگار مورد ثبت به جهت ماندگاري در بتن و ورود بتن در سطح زيرين قالب نه تنها پس از گرفتن بتن دال سطحي كاملا صاف را دارا خواهند بود بلكه به جهت تبديل مقطع تيرچه هاي دال از T به I داراي سختي بالاتري نسبت به دال هاي مجوف قديمي خواهند بود . شايان ذكر است كه اين اولين قالب پلي استايرن نمي باشد كه جهت مجوف سازي دال ها استفاده گرديده است .اولين نوع از دال هاي با قالب هاي پلي استايرن در دال هاي تيرچه بلوك به كار رفت كه بر خلاف دال با قالب هاي مورد ثبت كه رفتاري كاملا دو طرفه را از خود بروز مي دهد ، به صورت يك طرفه عمل مي نمايد. بروز رفتار دو طرفه باعث توزيع متقارن نيروها در ميان اجزاي سازه اي گرديده و سختي ديافراگم در دو جهت به يك ميزان مي باشد . تفاوت ديگر نيز بين شكل و سختي تيرچه هاي موجود در دو دال مي باشد ؛ تيرچه هاي موجود در دال هاي تيرچه – بلوك به صورت T شكل مي باشد لكن هما نگونه كه در پاراگراف قبل ذكر شد ، به جهت وجود يك لايه دال بتني در زير قالبهاي ماندگار ، مقطع تيرچه ها در دال ساخته شده با قالب مورد ثبت به صورت I شكل مي باشد كه از سختي بالاتري نسبت به تيرچه هاي T شكل برخوردار بوده و از قابليت كنترل خيز و ارتعاش بيشتري نيز برخوردار است . سيستم هاي ديگري نيز در طي چند سال اخير به عنوان دال هاي مجوف با قالب هاي ماندگار مورد استفاده قرار گرفته اند لكن در سيستم هاي پيشين مشكلاتي مشاهده مي گرديد كه بعضا وظايف فني دال را مختل مي نمود و يا استفاده از دال هاي مجوف را با سختي همراه مي كرد. لذا در طراحي قالب عرضه شده ، ضمن توجه به دارا بودن تمام مزيت هاي موجود در قالب هاي پيشين بيشتر نسبت به بر طرف نمودن مشكلات موجود در آنها اقدام گرديده است ؛ لذا اين قالب را مي توان به عنوان مدل ارتقاء يافته قالب هاي قديمي معرفي نمود . مشكلاتي از قبيل : 1.\tعدم امكان بتن ريزي يكجا در دال هاي مجوف با قالب هاي ماندگار به علت بالا زدگي قالب ها و يا ورود بتن ، از سطح زيرين به داخل قالب 2.\tامكان عدم رسيدن بتن به زير قالب ها 3.\tشكستن و يا تغيير شكل قالب ها در حين حركت كارگران به جهت استفاده از پلاستيك در آنها 4.\tعدم استفاده از ابعاد بهينه در قالب در دهانه هاي مختلف 5.\tايجاد بار مرده اضافي به جهت عدم بهينه سازي ابعاد قالب و نيز ورود بتن در محوطه خالي زير قالب ها ( در برخي موارد مشابه ) 6.\tصعوبت در نگه داري از قالب در كارگاه ها به جهت وجود شرايط خاص در نگه داري قالب 7.\tعدم امكان استفاده از قالب هايي كه بيش از 4 ماه از عمر آن گذشته بود . 8.\tعدم وجود كاور لازم و ايمن براي آرماتورهاي فوقاني قالب جهت يكپارچگي بتن و آرماتور( در برخي موارد مشابه ) 9.\tعدم قابليت قالب گذاري نيمه در محيط چشمه هاي باربر كه باعث ازدياد وزن سقف مي شود . 10.\tصرفه اقتصادي بالا در دهانه هاي مختلف به جهت ارزاني هزينه توليد قالب نسبت به كليه قالب هاي مشابه تغييرات صورت گرفته بر روي اين قالب نسبت به ساير سيستم هاي مشابه اعم از ارتقاء يافتگي به لحاظ فني - اجرايي و يا اقتصادي و . . . عبادتند از : 1.\tبهينه سازي ابعاد قالبها ( ارتفاع – طول و عرض ) بر اساس دهانه ، ضمن رعايت حدود مشخص شده در آيين نامه ها جهت ابعاد تيرچه ها و قسمت هاي تو خالي در دال . 2.\tعدم امكان بالا زدگي قالب ها در هنگام بتن ريزي به جهت تعبيه صفحات مسطح در زير پايه هاي قالب . 3.\tايجاد سازگاري با پلان هاي نا متقارن و بد شكل به جهت وجود قابليت شكل دهي به قالب ها و تبديل آن به نيم قالب. 4.\tاستفاده از ماده پلي استايرن در ساخت قالب هاي ماندگار در دال هاي مجوف دو طرفه كه باعث برطرف نمودن مشكلات 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 و 10 در اين قالب گرديده است . 5.\tاستفاده از صفحات و بست هاي پلاستيكي با زائده هاي ميخي در سطوح فوقاني و تحتاني جهت تثبيت ، مرتفع سازي و نيز جلوگيري از پانچ و لهيدگي قالبها 6.\tاستفاده از spacer هاي سراسري با ارتفاع استاندارد جهت تامين كاور بتن در زير آرماتور هاي فوقاني . 7.\tكونيك نمودن ديواره هاي پيراموني قالب جهت سهولت حركت بتن در زير قالب و نيز مقابله با بالازدگي قالب ها در هنگام بتن ريزي . 8.\tداشتن جان برشي مورد انتظار آيين نامه ها و برآورده ساختن الزامات آنها به كمك كمربندهايي با اندازه هاي مورد نظر. 9.\tسهولت تغيير ارتفاع قالب با توجه به دهانه باربر و استفاده از همان نگهدارنده ها و كمربندها 10.\tسهولت تامين مواد پلي استايرن و توليد بخش اصلي قالب در تمام كشور و ارسال نگهدارنده ها جهت اجراي سقف.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0