فرايندحذف رنگ‌هاي منو آزو با استفاده از نانو ذرات جاذب بيولوژيكي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرايندحذف رنگ‌هاي منو آزو با استفاده از نانو ذرات جاذب بيولوژيكي

شماره اظهارنامه : 13915014000304830

شماره ثبت : 77406

تاریخ ثبت : 1391/06/27

نام مالک/مالکین : محمد ابراهيم عليا و موسسه موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و فريما بي آزار خشت مسجدي

نام مخترع/مخترعین : محمد ابراهيم عليا و فريما بي آزار خشت مسجدي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

روش جديد براي حذف رنگ‌هاي منو آزو با استفاده از نانو جاذب بيولوژيكي آسپرژيلوس نايجر. در اين روش اثر جذب بيومس ميكروبي آسپرژيلوس نايجر روي رنگزاي اسيد اورانژ 7 ارائه شده است كه در دو سيستم پيوسته و ناپيوسته و همچنين در هر دو سيستم در مقياس نانو انجام گرفته است. درسيستم ناپيوسته براي بدست آوردن پارامتر‌هاي بهينه، مقادير مختلف pH، غلظت بيومس، غلظت محلول رنگزا، زمان تماس، مقدار جاذب، دما و سرعت اختلاط در جذب مورد بررسي قرار گرفت. در آزمايش‌هاي بستر ثابت دبي ml/min 2 بهترين حالت شناخته شد. نتايج مقايسه اين دو سيستم در اين تحقيق نشان داد كه راندمان عمل جذب در هر دو سيستم پيوسته و ناپيوسته ‌به طور تقريبي مشابه‌ مي‌باشد. اما پارامتر زمان جذب در سيستم پيوسته بهتر مي‌باشد و باعث ارجعيت سيستم پيوسته شده است. همچنين آزمايش‌ها انجام گرفته با نانو ذرات بيولوژيكي و مقايسه نتايج با داده‌هاي بدست آمده قبلي نشان ميدهد كه با استفاده از 0.2 گرم نانو جاذب، زمان انجام فرايند براي حداكثر جذب 98 درصد به 3 دقيقه رسيده ‌است. در سيستم پيوسته نيز با استفاده از نانو جاذب براي رسيدن به غلظتي كه 50 درصد غلظت ورودي باشد زمان 8/33 درصد كاهش يافته است. بنابراين علاوه بر زمان، ميزان جاذب استفاده شده نيز كاهش قابل ملاحظه‌اي داشته شد. با اين نتايج مي توان گفت كه اين روش يكي از روش هاي قوي با بازدهي مناسب در رنگبري تركيبات رنگي سنتتيك مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0