طراحي و ساخت سيستم حذف آلودگي صوتي ناشي از دستگاه تهويه مطبوع در محيط

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت سيستم حذف آلودگي صوتي ناشي از دستگاه تهويه مطبوع در محيط

شماره اظهارنامه : 390040526

شماره ثبت : 71142

تاریخ ثبت : 1390/04/18

نام مالک/مالکین : بيژن صادق زاده و محمدعلي پورمينا

نام مخترع/مخترعین : بيژن صادق زاده

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

ابتداي صداي مزاحم دستگاه تهويه مطبوع شناسايي و به كمك يك ميكروفون ضبط مي شود و براي اقدامات پردازشي آن را به نرم افزار LabVIEW مي دهيم سپس سيگنال آنتي نويز كه در واقع معكوس سيگنال نويز است را به كمك فيلترهاي تطبيقي و الگوريتم LMS توليد مي كنيم. سيگنال آنتي نويز را پخش مي كنيم و توسط با يك ميكروفون ديگر حاصل بر هم نهي سيگنال آنتي نويز و نويز را ضبط و بررسي مي كنيم. ساختار فيلترهاي تطبيقي نياز به دو ورودي دارد. ورودي اوليه سيگنال نويز صداي تهويه مطبوع همراه با آنتي نويز است و ورودي رفرنس كه سيگنالي است كه به نوعي با نويزي كه بايد فيلتر شودهمبيستگي دارد. كه اين دو ورودي به كمك دو ميكروفون توضيح داده شده به فيلتر تطبيقي اعمال مي شوند. تفاضل هر دو ميكروفون به عنوان سيگنال خطا در نظر گرفته مي شود. براي بهينه كردن پارامترهاي فيلتر تطبيقي از يك تابع هزينه استفاده مي شود كه تابع هزينه اميد رياضي مربع خطاي فيلتر است. ضريب تصحيح در الگوريتم LMS در هر مرحله به روز مي شود تا به كمينه مقدار تابع هزينه دست يابد كه در اين صورت حذف نويز به مطلوب ترين شكل انجام شده است. بر هم نهي سيگنال آنتي نويز و نويز يك بر هم نهي مخرب است. سيگنال آنتي نويز كه به سيگنال كنترلي موسوم است قادر است صدا يا ارتعاش مزاحم را حذف نمايد. اگر اين كنترل به خوبي انجام شود هيچ صدايي شنيده نخواهد شد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0