اندازه گيري طيف انعكاسي تصاوير رنگي چاپ شده با استفاده از پويشگر و فيلترهاي رنگي و روش شبكه عصبي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع اندازه گيري طيف انعكاسي تصاوير رنگي چاپ شده با استفاده از پويشگر و فيلترهاي رنگي و روش شبكه عصبي

شماره اظهارنامه : 390030304

شماره ثبت : 71007

تاریخ ثبت : 1390/03/08

نام مالک/مالکین : سعيده گرجي كندي و پژوهشگاه پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ

نام مخترع/مخترعین : سعيده گرجي كندي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع شامل ارائه راه كاري براي اندازه گيري داده هاي طيفي تصاوير رنگي چاپ شده با استفاده از پويشگر و فيلترهاي رنگي مي باشد. براي اين منظور يك چارت رنگي كامل كه محدوده رنگي قابل قبولي را پوشش دهد. تهيه شد. تصوير هر برگ چارت با استفاده از پويشگر حرفه اي V700 تهيه شد. هر برگ چاپ شده 4 بار و هر بار با قرار دادن يكي از 4 فيلتر رنگي پويش مي شد. بدين ترتيب براي هر نقطه از تصاوير چاپ شده 12 داده شامل مقادير RGB پويشگر با قرار دادن هر فيلتر بدست مي آمد. فيلترها شامل رنگهاي خاكستري، ابي، سبز و زرد بوده اند. از شبكه عصبي پس انتشار خطا با 12 نرون در لايه ورودي شامل محركه هاي پويشگر براي 4 فيلتر رنگي و 31 نرون خروجي شامل داده هاي طيفي نظير در 31 طول موج از فاصله 400nm تا 700nm با گامهاي 10nm بوده است. پس از بكارگيري معماري هاي مختلف 1 لايه مياني با 20 نرون مناسب تشخيص داده شد. روش ارائه شده با دقت قبل قبول و بسيار مناسبي قادر به پيش بيني داده هاي طيفي تصاوير چاپي بوده است. ميانگين مقدار GFC براي بازسازي داده هاي طيفي برابر 0.999 بدست آمد. همچنين ميانگين خطاي اختلاف رنگ برابر CIEDE2000(1:1:1)0.61 و يا CIELAB1976 0.987 بدست آمد كه بسيار مطلوب بوده است لذا به نظر مي رسد بكارگيري پويشگر و فيلترهاي رنگي معمولي (تلق هاي رنگي) و استفاده از شبكه عصبي براي مدل نمودن ارتباط داده هاي پويشگر و داده هاي انعكاس طيفي راه كار مناسبي را براي تخمين داده هاي طيفي نمونه هاي چاپ در اختيار مي گذارد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0