تراز هوشمند ستون و پله و كف vf

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تراز هوشمند ستون و پله و كف vf

شماره اظهارنامه : 390040123

شماره ثبت : 70880

تاریخ ثبت : 1390/04/04

نام مالک/مالکین : اكبر نظري و حسن رستمي

نام مخترع/مخترعین : حسن رستمي و اكبر نظري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در هنگام اجرا در اثر ضربات ناشي از اجرا از حالت شاغول خارج شده و پس از گيرش بتن ديگر قادر به شاغول كردن آن نيستيم پس در نتيجه اين دستگاه به گونه اي طراحي شده است كه قبل از گيرش اوليه بتن در صورت خارج شدن ستون از حالت شاغول اين دستگاه با دادن اخطار به مجري اعلام مي نمايد كه جهت تصحيح زاويه اقدام نمايد . اين دستگاه به دو صورت باطري و شارژ و به صورت خورشيدي مي تواند استفاده شود در هر دو صورت با توجه به كارايي سيستم مدار هوشمند زاويه را از سنسور زاويه با خطاي حداكثر يك درجه دريافت كرده و در صورت صحيح بودن چراغ سبز و در صورت داشتن زاويه بيش از اين به صورت آژير اعلام مي نمايد اين دستگاه مي تواند در صورت استفاده كردن دو سنسور زاويه در دو راستاي قائم به صورت يك تراز افقي بتواند تمام نقاط هم تراز خود را مشخص نمايد كاربرد اين تراز در افقي كردن كف ساختمان و نيز سقف ساختمان مي باشد .

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0