فراوري نانو سوسپلنسيون زيست سازگار در كنترل عفونت زخمهاي سوختگي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فراوري نانو سوسپلنسيون زيست سازگار در كنترل عفونت زخمهاي سوختگي

شماره اظهارنامه : 390030112

شماره ثبت : 70755

تاریخ ثبت : 1390/03/02

نام مالک/مالکین : علي رضا جعفري و فرهود سياوشي فرد و فرهاد سياوشي فر و عليرضا همتي مقدم

نام مخترع/مخترعین : عليرضا همتي مقدم و فرهاد سياوشي فر و فرهود سياوشي فرد و علي رضا جعفري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

نانوذرات ZNO به روش تجزيه حراراتي پيش ماده اگزالات سنتز شده و با استفاده طيف هاي XRD . FTIR همچنين تصاوير SEM و TEM گرفته شده، ساختار، مورفولوژي و اندازه ذرات تشكيل شده محاسبه و تجزيه و تحليل گشته و تشكيل نانورذات ZNO به اثبات رسيد. براي انجام تست هاي تعيين حساسيت ميكروبي، سويه استاندراد باكتري سودوموناس آئروجينوزا، از مركز كلكسيون ميكروبي ايران تهيه و تست هاي ديسك ديفيوژن اگار، آگار دايلوشن و همچنين تست هاي تهيه رقت جهت محاسبه حداقل غلظت مهار كنندگي نانوذرات و حداقل غلظت باكتري كشي نانوذرات، انجام شد. نانوذرات سنتز شده در مقايسه با نانو ذرات نقره، داراي بيشترين اثرات ضد باكتريايي بوده و قادر بود تمام سويه باكتري مورد آزمايش را از بين برده و رشد آنها را مهار كند. با توجه به اين كه باكتري، هيچ گونه مكانيسم دفاعي جهت ايجاد مقاومت بر عليه اين نانو ذرات ندارد و با توجه به شيوع فوق العاده سويه هاي از باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك و بروز عفونت هاي ثانويه بيماستاني، مخصوصا در بيماران مبتلا به نقص سيستم ايمني و بيماران دچار سوختگي شديد، كه سالانه سلامت صدها تن از انسانها را به خطر انداخته و ميليارد ها تومان هزينه از براي خريد آنتي بيوتيك هي جديد تر و بيشتر به دوش دولت و مردم مي گذراد. به جرات مي توان گفت كه نناو ذرات سنتز شده قادرند 150 ميليون عدد باكتري را در كمترين حد تصور غلطت ممكن در واحد ميكروگرم بر ميلي ليتر، در كوتاه ترين زميان را از بين برده، محيط را عاري از وجود آلودگي ميكروبي كند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0