تشخيص حد آستانه فروريزش سازه ها در آناليز ديناميكي غيرخطي تحت نيروي زلزله بااستفاده ازشبيه سازي مستقيم مكانيزم هاي شكست

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تشخيص حد آستانه فروريزش سازه ها در آناليز ديناميكي غيرخطي تحت نيروي زلزله بااستفاده ازشبيه سازي مستقيم مكانيزم هاي شكست

شماره اظهارنامه : 390020096

شماره ثبت : 70419

تاریخ ثبت : 1390/02/03

نام مالک/مالکین : مهدي بنازاده و سيد احسان فرشته نژاد و شرکت دانشگاه صنعتي اميركبير دانشگاه

نام مخترع/مخترعین : مهدي بنازاده و سيد احسان فرشته نژاد

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

به دليل پيچيدگي پديده ي فروريزش در سازه ها ناشي از مكانيزم هاي شكست متعدد، دركنار اهميت بالاي سطح فروريزش بر عملكرد احتمالاتي كل سازه، اخيرا در مهندسي زلزله بر اساس عملكرد، ارزيابي اين سطح به شدت مورد توجه قرار گرفته است. وجود متغيرهاي تصادفي حساس بر رفتار لرزه اي سازه نيز بر پيچيدگي آن و مكانيزم هاي شكست محتمل سازه افزوده است. روش هاي موجود در تشخيص حد آستانه ي فروريزش سازه ها در مهندسي زلزله، كلي و تاحدي تقريبي مي باشند. علاوه بر اين نيز درك روثني از رفتار سازه تحت نيروهاي لرزه اي تا سطح فروريزش مشخص نمي نمايند، از اين جهت، روشي ابداعي ارائه گرديده است تا با درنظرگرفتن تشكيل شمدن مرحله به مرحله ي مفاصل پلاستيك تا شكل گيري كامل مكانيزم شكست ( FM ) در سازه و عدم قطعيت هاي موجود در مكانيزم هاي تشكيل شده، امكان تشخيص مدهاي شكست محتمل سازه در آناليز ديناميكي غيرخطي با دقت نسبتا بالا، با استفاده از آناليز پوش اور، فراهم آيد. همچنين به منظور ارزيابي احتمالاتي عملكرد سازه در سطح فروريزش تحت تمامي سناريوهاي لرزه اي ممكن و افزايش كارايي روش پيشنهادي، از شبكه ي احتمالاتي بيزين بر مبناي روش آناليز IDA . استفاده شده است. از جمله كاربردهاي روش پيشنهادي، استخراج شاخص ايمني سازه، استحصال ضريب رفتار، ارتقا ملزومات طراحي و رواداري هاي آيين نامه هاي طراحي سازه ها و گسترش شبكه هاي GIS براي مناطق زلزله خيز را مي توان نام برد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0