طراحي وساخت بيوسنسور الكتروشيميايي آشكار ساز هايپرفنيل آلاننينمي درخون نوزاد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي وساخت بيوسنسور الكتروشيميايي آشكار ساز هايپرفنيل آلاننينمي درخون نوزاد

شماره اظهارنامه : 389120216

شماره ثبت : 69988

تاریخ ثبت : 1389/12/06

نام مالک/مالکین : سيد مرتضي نقيب و اسكندر اميدي نيا و محمد ربيعي

نام مخترع/مخترعین : سيد مرتضي نقيب و محمد ربيعي و اسكندر اميدي نيا

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اختلالات متابوليكي ويژگي هاي ژنتيكي هستند كه به علت فقدان يا كاهش فعاليت يك آنزيم يا كوفاكتور اختصاصي به وجود مي آيند كه در آن ها معمولا مسير متابوليسم يك اسيد آمينه درگير مي باشد. از جمله اين بيماري ها هيپرفنيل آلانينمي مي باشد كه در آن متابوليسم اسيد آمينه فنيل آلاتين مسير طبيعي خود را طي نمي كند. اين بيماري همواره با عقب ماندگي ذهني در ارتباط است. تكنيك هاي زيادي براي تعيين مقدار فنيل آلاتين گسترش يافته اند. اما اين روش ها براي آناليز كلينيكي معمول مناسب نيستند به همين دليل بيوسنسور ها گسترش يافته اند. در اين كار ما با استفاده از ايموبوليزاسيون آنزيم فنيل آلانين دهيدروژناز در پوشش پليميوي دكستران، PVA بيوسنسوري را طراحي كرده ايم كه قادر است با انداز، گيري غلظت ثنيل آلانين در خون اين بيماري را تشخيص دهد. و اثر enhancer آنزيمي DMSO افزايش دهنده BSA) functional group و كراس لينكر GA را بر ميزان دقت اندازه گيري بررسي كرده ايم. در اين جا ارزيابي سنسور از دو روش ولتامتري و آمپرومتري ارزيابي كرديد و اندازه گيري هاي هر دوه قابليت سنسور را نشان داد. هدف از اين پژوهش: ساخت الكترود آنزيمي فنيل آلانين دهيدروژناز جهت تعيين غلظت اسيد آمينه فنيل آلانين در خون نوزاد است. كه سنسور نهايي با آناليزهاي آمپرومتري و ولتامتري تست كرديده و نتايج نهايي آن بررسي شد. نتيجه: سنسور به دست آمده نهايي قابليت اندازه گيري غلظت فنيل آلانين براي بيماران مبتلا به PKU در محدوده هاي بيولوژيكي خون CPhc > 015 mM را دارا است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0