تهيه پلي اتيلن ايميد از پلي اتيلن سنگين و بررسي خواص فيزيكي آن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه پلي اتيلن ايميد از پلي اتيلن سنگين و بررسي خواص فيزيكي آن

شماره اظهارنامه : 389110834

شماره ثبت : 69546

تاریخ ثبت : 1389/11/22

نام مالک/مالکین : محمد جواد عزيزدلي و موسي رادمنش

نام مخترع/مخترعین : محمد جواد عزيزدلي و موسي رادمنش

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

پلي اتيلن ايميدها به دليل خواص فيزيكي و مكانيكي مناسب از نظر مهندسي اهميت بسيار زيادي يافته اند. يكي از راه هاي اقتصادي ساخت پلي اتيلن ايميد از پلي اتيلن است. در اين پژوهش پلي اتيلن سنگين پيوند خورده با مالئيك انيدريد و 1 ، 4- دي آمينو بوتان در زايلن جوشان با هم واكنش داده شدند. از واكنش انيدريد و دي آمين ابتدا آميد و كربوكسيليك اسيد حاصل شد سپس در اثر گرما و در مجاورت كاتاليزور اسيدي حلقه ايميدي تشكيل شد. به كمك طيف سنجي تبديل فوريه زير قرمز محصول مراحل مختلف واكنش و تشكيل حلقه بررسي شد. شرايط و عوامل مختلف واكنش شامل دما، زمان و غلظت مونومر آمين به منظور بررسي پيشرفت واكنش و مقدار ژل در دماي جوش زايلن مورد توجه قرار گرفت. بررسي ها نشان داد كه زمان حدود 10h و غلظت حدود 9 برابر دي آمين شرايط بهينه واكنش است. پايداري و خواص گرمايي و زئولوژيكي پلي اتيلن اوليه، پلي اتيلن پيوند خورده با مالئيك انيدريد و پلي اتيلن پيوند خورده با ايميد به كمك آزمون هاي تجزيه گرما وزني گرملاسنجي پويشي تفاضلي و رئومتري اندازه گيري شد. همچنين خواص فيزيكي پلي اتيلن ايميد نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد كه پلي اتيلن پيوند خورده يا مالئيك انيدريد پيوند خورده با ايميد خواص بهتري دارند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0