آنتي بادي گوسفندي ضد ايمونوگلوبولين موش متصل شده به آنزيم پراكسيداز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آنتي بادي گوسفندي ضد ايمونوگلوبولين موش متصل شده به آنزيم پراكسيداز

شماره اظهارنامه : 389100526

شماره ثبت : 69347

تاریخ ثبت : 1389/10/14

نام مالک/مالکین : موسسه پژوهشگاه فن آوريهاي نوين علوم زيستي ابن سينا

نام مخترع/مخترعین : محمود جدي تهراني و فاضل شكري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

نام فراورده : peroxidase conjugated sheep anti mouse Ig شماره فراورده: SPH 101 مشخصات فرآورده حيوان ميزبان: گوسفند ايمونوژن: ايمونوگلوبين موش كه از طريق كروماتوگرافي جذبي (affinity chromatography) بدست آمد. تخليص آنتي بادي: آنتي بادي sheep anti mouse Ig از طريق كروماتوگرافي جذبي با استفاده از Ig موش متصل به sepharose-4B تخليص گرديد. كونژوگاسيون: كونژوگاسيون آنتي بادي با HRP(horseradish peroxidase) از طريق روش پريودات با قدري تغييرات انجام گرفت. غلظت آنتي بادي: 1/13 mg/ml حلال: PBS(ph 7/2 0/15M) واحد BSA 1% و تايمروسال 01/0 % واكنش سرم با سرم حيوانات: ميزان واكنش متقاطع با سرم رت: 50%، خوكچه هندي 25% ، گ كمتر از 25% ، انسان 5% ، گربه واسب 2% ، مرغ 1% و با سرم خرگوش كمتر از 1% مي باشد. موارد استفاده: 1. ايمونوسيتي شيمي immunocytochemistry 2. ايمونوبلاتينگ immunoblotting 3. الايزا enzyme – linked immunosorbent assay رقت مورد استفاده در الايزا: 1:750 رقت مورد استفاده در الايزا با استفاده از پليت پوشيده شده با ايمونوگلوبولين موش با غلظت 10 µg/ml در آزمون الايزاي مستقيم بدست آمد. مبناي انتخاب رقت كونژوله ايجادOD حداقل يك سال و نيم بعد از توقف واكنش و قرائت نتايج با فيلتر 492 نانومتر بوده است. نحوه نگهداري: آنتي بادي را در ويال هاي كوچك در 20- درجه سانتيگراد نگهداري كرده و از منجمد كردنو ذوب كردن آن به طور متوالي خودداري كنيد. كيفيت اين فرآورده به تاييد آزمايشگاه رفرانس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي رسيده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0