تهيه بيوديزل از روغن استخراجي دانه گياه كاپاريس اسپينوزا به روش ترانس استريفيكاسيون

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه بيوديزل از روغن استخراجي دانه گياه كاپاريس اسپينوزا به روش ترانس استريفيكاسيون

شماره اظهارنامه : 389100375

شماره ثبت : 69146

تاریخ ثبت : 1389/10/11

نام مالک/مالکین : آيدا شريفي و كامبيز تحويلداري

نام مخترع/مخترعین : كامبيز تحويلداري و آيدا شريفي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

خلاصه توصيف اختراع : بيوديزل معمولا از روغن سبزيجات خوراكي و با انجام واكنش ترانس استريفيكاسيون توليد مي شود. بديهي است نوع ماده اي كه به كار مي رود يكي از عوامل موثر دركيفيت بيوديزل ميباشد. بنابراين پيدا نمودن ماده اوليه مناسب نقش مهمي در كيفيت بيوديزل دارد. لذا در اين تحقيق بنابرتركيبات موجود در گياه كاپاريس اسپينوزا؛ به منظور توليد بيوديزل به كار گرفته شد. زيرا مشخص شده كه شامل حدودا 30% روغن تري گليسريدي است كه بر پايه اولئيك و لينولنيك مي باشد. پس از استخراج روغن؛ روغن دانه كاپاريس اسپينوزا در مجاورت كاتاليست هاي هموژن KOH و NaOH با متانول 99% واكنش مي دهد. خواص بيوديزل حاصل با تست هاي استاندارد سوخت ارزيابي شد. عدد صابوني؛ عدد يدي؛ عدد ستان؛ ويسكوزيته ؛ نقطه اشتعال؛ دانسيته؛ نقطه ريزش و نقطه ابري شدن به طور تجربي تعيين شد. خواص بيوديزل 20% مخلوط با ديزل با تست هاي استاندارد مقايسه شد. براساس نتايج به دست آمده مخلوط 20% نسبت به بيوديزل و ديزل خالص بهترين نتايج را نشان داد و همه خواص درمحدوده تست هاي استاندارد ASTM D7651 بود. همچنين محصول به دست آمده با طيف هاي FTIR بررسي گرديد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0