پس پردازنده جبرانساز خطاي افست و گين در مبدل آنالوگ به ديجيتال موازي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پس پردازنده جبرانساز خطاي افست و گين در مبدل آنالوگ به ديجيتال موازي

شماره اظهارنامه : 389060017

شماره ثبت : 66758

تاریخ ثبت : 1389/05/31

نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه تبريز و خسرو دباغ صادقي پور

نام مخترع/مخترعین : خسرو دباغ صادقي پور

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اختراع ارائه شده يك مدار الكترونيكي بصورت پس پردازنده براي مبدل هاي انالوگ به ديجيتال موازي مي باشد كه قادربه تصحيح خطاي آفست و گين موجود مابين كانالهاي مختلف در مبدلهاي موازي است. مدار بر خلاف روشهاي متداول براي جبران خطاي آفست و گين يك مبدل موازي M كاناله فقط به يك هسته جبرانساز خطاي آفست و گين نياز دارد. از اينرو افزايش تعداد كانالها در مبدل موازي تاثير زيادي در سخت افزار استفاده شده در پس پردازنده نداشته و اين امر مزيت عمده پس پردازندد ارائه شده از ديد كاهش سخت افزار موره نياز و توان مصرفي به حساب مي آيد. مداراز الگوريتم كمترين مجموع مربعات LMS جهت جبرانسازي خطاي آفست و گين بين كانالها استفاده مي كند. براي اين منظرر يكي از كانالها به عنوان كانال مرجع اختيار شده و مقدار آفست و گين ساير كانال ها در مقايسه با كانال مرجع تنظيم مي گردد. پس پردازنده از دو حلقه فيدبك منفي تشكيل گرديده كه شامل دو حافظه FIFO با ظرفيت M شش جمع كننده، دو latch , يك بلوك قدر مطلق گير و يك ضرب كننده و شيفتر مي باشد. بدليل استفاده از روش ساده تر در پياده سازي مدار جبرانساز، سخت افزار مورد نياز نسبت به روشهاي مشابه قبلي (فيلتر بانك) بسيار كمتر بوده و توان مصرفي مدار نيز به مراتب كمتر گرديده است. مدار جبرانساز اراثه شده هم بصورت مدار مجتمع در داخل چيپ مبدل آنالوگ به ديجيتال موازي و هم بصورت مدارات FPGA دربيرون از چيپ مبدل موازي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و نيازي به تغييرات در ساختار مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال ندارد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0