تكنيك ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي شامل نيروگاه بادي با استفاده از الگوريتم گروه بندي و الگوهاي تكرار باد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تكنيك ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي شامل نيروگاه بادي با استفاده از الگوريتم گروه بندي و الگوهاي تكرار باد

شماره اظهارنامه : 389050255

شماره ثبت : 65981

تاریخ ثبت : 1389/05/08

نام مالک/مالکین : سينا سلطاني و محمودرضا حقي فام

نام مخترع/مخترعین : سينا سلطاني و محمودرضا حقي فام

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

استفاده از انرژي هاي نو در تأمين نيرو روز به روز افزايش مي يابد. بعلاوه نياز به توسعه سريع بخش توليد، ضرورت برنامه ريزي و نگاهي جامع جهت محاسبه حداقل ميزان توليد مورد نياز براي سال هاي آتي با لحاظ قيود مختلف از جمله توجه به حداقل هاي قابليت اطمينان و كمترين هزينه ممكن را آشكار مي سازد. دشواري هاي برنامه ريزي شبكه هاي قدرت، زماني افزايش مي يابند كه بايد در خصوص نيروگاه هايي با توليد تصادفي هم قضاوت كنيم. از آنجاييكه ماهيت منبع توليد توان نيروگاه هاي بادي يعني باد، شكلي كاملا تصادفي دارد در نتيجه توليد اين نيروگاه ها در زمان هاي مختلف بطور دقيق قابل پيش بيني نيست. در اختراع معرفي شده فرايند جديدي جهت ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي قدرت شامل نيروگاه هاي بادي بر مبناي استفاده از الگوريتم گروه بندي و بهره گيري از الگوهاي تكرار باد ارايه شده است كه نسبت به فرايندهاي موجود داراي مزاياي فراواني است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0