طرحي نوين از بايت بلاك دندانپزشكي با قابليت ارتقا يافته Self Retractor Bite - Block

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طرحي نوين از بايت بلاك دندانپزشكي با قابليت ارتقا يافته Self Retractor Bite - Block

شماره اظهارنامه : 389010425

شماره ثبت : 64392

تاریخ ثبت : 1389/01/24

نام مالک/مالکین : امير هاشم شهيدي بنجار

نام مخترع/مخترعین : امير هاشم شهيدي بنجار

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

Self Retractor Bite Block {SRBB چيست؟ SRBB علاوه بر اينكه كار BB را انجام مي دهد بلكه به عنوان يك Retractor به ديد و دسترسي بهتر دندانپزشك در دهان بيمار كمك شاياني مي كند اين ابزار از چهار جز اصلي تشكيل شده است: 1- يك Bite Block در سمت مخالفي كه مي خواهيم كار انجام بدهيم. 2- حلقه اي بيضي شكل با پهناي 1.5cm كه سطح خارجي آن به سمت مركز حلقه مقعر است و در نتيجه يك Border قدامي و يك Border خلفي دارد. اني قسمت بين دو لب بيمار قرار مي گيرد و Border قدامي آن روي سطح خارجي لب و Border خلفي آن در Labial vestibule لب ها قرار مي يگرد و بدين صورت موجب باز شدن كامل دو لب هنگامي كه دهان باز مي باشد مي شود و موجب ديد و دسترسي بهتر دندانپزشك هم بر روي دندان هاي قدامي و هم خلفي مي شود. 3- يك Buccul Retractor كه عمل كنار زدن گونه را در همان سمتي كه مي خواهيم كار انجام بدهيم ميسر مي سازد. شكل اين جز به صورت يك ذوزنقه مي باشد كه ضلع كوچك آن در خلف و ضلع بزرگ آن در قدام قرار مي گيرد و دو ضلع ديگر گونه بيمار را به سمت خارج فشار مي دهد و ديد و دسترسي بهتر دندانپزشكي را به ويژه در دندان هاي خلفي ميسر مي سازد. 4- اتصالات بين اين اجزا كه اين سه جز را به هم پيوسته مي كند و SRBB را شكل مي دهد. توجه شود كه طبق موارد گفته شده SRBB دو نوع دارد يكي براي سمت راست كه Bite Block در سمت چپ و Buccul Retractor در سمت راست قرار مي گيرد و يكي هم براي سمت چپ كه Bite Block در سمت راست و Buccul Retractor در سمت چپ قرار مي گيرد مي باشد و دندانپزشك براساس سمتي كه مي خواهد كار را انجام بدهد SRBS مناسب را بايد انتخاب كند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0