فرآيند دو مرحله اي آهارگيري و سفيدگري همزمان كالاي پنبه اي خام به كمك پرمنگنات پتاسيم با استفاده از انرژي اولتراسونيك

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند دو مرحله اي آهارگيري و سفيدگري همزمان كالاي پنبه اي خام به كمك پرمنگنات پتاسيم با استفاده از انرژي اولتراسونيك

شماره اظهارنامه : 388110017

شماره ثبت : 63831

تاریخ ثبت : 1388/11/02

نام مالک/مالکین : سيدمجيد مرتضوي و سمانه كرمي

نام مخترع/مخترعین : سمانه كرمي و سيدمجيد مرتضوي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

سيد مجيد مرتضوي فرزند سيد احمد متولد 1323 صادره از اصفهان به شماره شناسنامه 43343 ساكن: اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان دانشكده مهندسي نساجي سمانه كرمي فرزند غلامرضا متولد 1363 صادره از تهران به شماره شناسنامه 13219 ساكن: تهران - تهرانپارس - ميدان استخر - خ وفادار شرقي - پلاك 271 عنوان: «بررسي و كاربرد اولتراسونيك در آهارگيري و سفيد گري همزمان كالاي پنبه اي خام با استفاده از پتاسيم پرمنگنات Evaluation and Applying of Ultrasonic in Simultaneous Desizing and Bleaching of Griege Cotton fabric by using KMno4 پتاسيم پر منگنات به عنوان يك اكسيد كننده قوي در محيط اسيد، جهت انجام سفيدگري و آهارگيري همزمان پارچه پنبه اي خام، در صنعت به كار برده مي شود. حداقل زمان و غلظت ممكنه و همچنين حداقل تشكيل مواد جانبي آلوده كننده از مزاياي كاربرد اين اكسيد كننده است. بزرگترين مشكل اين روش نياز به درجه حرارت هاي بالا (نزديك به جوش) است. محدوده شنوايي انسان 20HZ تا 20KHZ است، اولتراسونيك به فركانس هاي صوتي بالاتر از محدوده شنوائي انسان اشاره مي كند >16KHZ كاربرد اولتراسونيك در پروسه هاي آماده سازي و تكميلي مي تواند منجر به جريانهاي جا به جائي در نخ شود كه در نتيجه ي آن انتقال مواد داخل منسوج، سريعتر صورت مي گيرد. در حقيقت انرژي اولتراسونيك با فروريختگي حباب هاي صوتي در لايه مرزي بين پارچه و حمام منجر به افزايش انتقال مواد در منافذ داخلي ليف بدون نياز به درجه حرارت هاي بالا مي شود. در تحقيق صورت گرفته، انرژي اولتراسونيك به صورت مجزا براي هر مرحله به كار برده شده و تاثير افزايش غلظت پتاسيم پرمنگنات، اگزاليك اسيد، دماي عمل و زمان بر روي خواص فيزيكي و شيميايي پارچه هاي سفيد شده مورد بررسي قرار گرفته و شرايط بهينه در هر مرحله تعيين گرديده است. نمونه اي با در نظر گرفتن اين شرايط در هر دو مرحله در معرض امواج اولتراسونيك قرار گرفته و خواص فيزيكي و شيميايي آن نيز تعيين دشه است. در نهايت نمونه هاي بهينه حاصل از هر مرحله از نظر استحكام كششي، شاخص سفيدي، آهار برطرف شده، درصد كاهش وزن و جمع شدگي، نفوذ قطره و FTIR با نمونه سفيدگري شده به روش معمولي مقايسه شده اند. با كاربرد انرژي اولتراسونيك در هر مرحله مشاهده مي شود كه با افزايش زمان، دما و غلظت پتاسيم پر منگنات و اگزاليك اسيد، ميزان سفيدي و برطرف شدن آهار افزايش مي يابد. استحكام نمونه ها در حضور اكسيد كننده قوي پتاسيم پر منگنات و محيط اسيدي كاهش يافته، اما به دليل استفاده از درجه حرارت هاي پايين تر نسبت به روش معمولي، افت استحكام كمتر است و سفيدي و آهار برطرف شده نيز مشابه روش معمولي مي باشد. با كاربرد اولتراسونيك در مرحله دوم، آهار برطرف شده و ميزان سفيدي حاصل شده از روشي معمولي نيز بهتر است. امكان كاربرد اين روش از نظر كاهش دما و افزايش استحكام نمونه ها در بهبود و پيشرفت اقتصادي هر چه بيشتر صنعت نساجي حائز اهميت مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0