عايق سيليكون ضد رطوبت از مواد غير قابل بازيافتي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع عايق سيليكون ضد رطوبت از مواد غير قابل بازيافتي

شماره اظهارنامه : 388090201

شماره ثبت : 62633

تاریخ ثبت : 1388/09/07

نام مالک/مالکین : نوروز رضايي كنگرلويي

نام مخترع/مخترعین : نوروز رضايي كنگرلويي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

سيلاب ناشي از رها شدن آب ذخيره شده در مخازن سدها مي تواند تاثيرات قابل ملاحظه اي بر مناطق پايين دست بگذارد. پيش بيني تغييرات زماني سرعت و تراز سيلاب در مناطق مختلف مسكوني و استراتژيك پايين دست مي تواند به مديريت بحران و انجام به موقع عمليات لازم در مناطق در معرض خطر كمك نمايد. مسئله رها شدن آب ذخيره شده در مخزن سدها به پايين دست در مواردي همچون شكست سدها مي تواند بحران زا شده و يا در سناريوهاي تخليه برنامه ريزي شده كاربرد پدافندي داشته باشد. در مورد شكست سد بايستي رفتار سد به هنگام تخليه مخزن با توجه نوع سد مورد بررسي اعم از بتني (قوسي، وزني و پايه دار ) يا خاكي مدنظر قرار گيرد. در حالت تخليه برنامه ريزي شده سدها مي بايست اندر كنش مشخصه هاي سازه هاي تخليه سد (سرريز، تخليه كننده تحتاني و ...) و سيلاب رسيده به مخزن آن مورد توجه قرار گيرد. در هر دو مورد ياد شده در نظر گرفتن تاثير عملكرد مخازن و سدهاي بالا دست سد موردنظر نيز بايستي لحاظ گردد. باتوجه به پيچيدگي هاي بسيار زياد و دخالت عوامل متعدد در پديده شكست سدهاي خاكي در اين پروژه سعي شده است با تركيب معادلات ديفرانسيل حاكم بر جريان آب هاي سطحي، مدل آشفتگي ؟؟ انتقال رسوب و همچنين معادله تغيير ارتفاعي بسترهاي ناپايدار و بر مبناي استفاده از روش عددي حجم محدود به شيوه ي جهتمند ? ابزاري براي شبيه سازي پديده ي شكست سدهاي خاكي تدوين گردد كه با در نظر گرفتن غالب زير - پديده هاي موجود در آن شامل: آشفتگي جريان، ريزش ديوارههاي جانبي كانال شكست، حساسيت به جنس مصالح بكار رفته در ساختار سد، اصلاح معادلات و روابط براي كاربرد بر روي شيب تند رو به پايين دست سد و در نظر گرفتن شرط تري و خشكي تا حد امكان بر واقعيت هاي موجود در طبيعت مسئله منطبق گردد. ضمن اينكه اين ابزار قابليت مدلسازي كل منطقه و توپوگرافي محل احداث سد را نيز دارا مي باشد. قسمت هاي مختلف مدل اعم از زير مدل هاي جريان ، آشفتگي و انتقال رسوب با استفاده از نتايج حل تحليلي و يا آزمايشگاهي مورد صحت سنجي قرار گرفته و براساس نتايج بسيار مطلوب بدست آمده نحوه شكست سد خاكيRossvatnet واقع در شكور نروژ شبيه سازي شده است با توجه به ويژگي هاي بر شمرده شده اين مدل قابليت بكارگيري در پيش بيني نحوه شكست هر نوع دلخواه از سدهاي خاكي را درا مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0