طراحي نانو بيوسنسور جهت اندازه گيري غلظت هيدروژن پر اكسيد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي نانو بيوسنسور جهت اندازه گيري غلظت هيدروژن پر اكسيد

شماره اظهارنامه : 388090219

شماره ثبت : 62332

تاریخ ثبت : 1388/09/09

نام مالک/مالکین : سعيد رضايي زارچي و آمنه جاويد و صابر ايماني

نام مخترع/مخترعین : صابر ايماني و آمنه جاويد و سعيد رضايي زارچي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

نانو ذرات نقره از توانايي بالايي در انتقال الكترون و تسهيل انتقال آن از مركز ردكس پروتئين به سطح الكترود برخوردار مي باشند. از اين رو، در اين تحقيق با استفاده از اختلاف پتانسيل 1 ولت، محلول حاوي نانو ذرات نقره (يون هاي نقره) روي سطح الكترود گرافيتي رسوب داده شدند. نانو ذرات ترتيب شده با قطر 70 تا 150 نانومتر، با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني نگاره بر روي سطح الكترود گرافيتي مشاهده گرديدند. بعد از اصلاح اين الكترود با نانو ذرات نقره، پيك هاي ردكس آنزيم هيدروژن پراكسيداز به خوبي مشاهده مي شوند و پيك هاي كاتدي و آندي اين آنزيم به ترتيب در نواحي 180 و 325 ميلي ولت قرار مي گيرند. اين افزايش غلظت آنزيم هيدروژن پراكسيداز در محلول سبب افزايش پيك كاتدي و آندي آن مي شود. ضريب همبستگي و حد تشخيص به دست آمده براي اين آنزيم به ترتيب 0/997 و 3 مكيورمولار مي باشند. پس از تثبيت اين آنزيم توسط پليمر نافيون، پيك هاي كاتدي و آندي اين آنزيم در نواحي 78 و 282 قرار مي گيرند و مشاهده مي شود كه با افزايش پراكسيد هيدروژن پيك كاتدي اين آنزيم نيز افزايش مي يابد. به اين ترتيب، وابستگي خطي جريان پيك كاتدي با غلظت H2O2 در محدوده 15 و 330 ميكرومولار مشاهده مي شود در حالي كه انحراف معيار استاندارد براي چهار بار تكرار در غلظت 30 ميكرومولار پراكسيد هيدروژن برابر 28% ميكرومولار و حد تشخيص برابر 7 ميكرومولار بودند. بنابراين، آزمايشات انجام شده و مشاهدات موجود در اين تحقيق نشان دهنده روشي براي اندازه گيري غلظت اين آنزيم در محلول است به طوري كه اين روش، بيوسنسوري جديد و حساس جهت اندازه گيري غلظت H2O2 در محلول معرفي مي نمايد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0