استفاده ازامواج مافوق صوت در فرايند سنگ زني

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع استفاده ازامواج مافوق صوت در فرايند سنگ زني

شماره اظهارنامه : 388080750

شماره ثبت : 61997

تاریخ ثبت : 1388/08/26

نام مالک/مالکین : احمد فرهادي و امير عبدالله و عباس پاك و رضوان عابديني

نام مخترع/مخترعین : امير عبدالله و رضوان عابديني و عباس پاك و احمد فرهادي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

امروزه استفاده از نوسانات مافوق صوت در فرايندهاي مختلف براده برداري جهت افزايش كيفيت و كاهش زمان توليد بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از امواج مافوق صوت در فرايند سنگزني منجر به كاهش نيروهاي فرايند از طريق كاهش اصطكاك و تغيير مكانيزم براده برداري گرديده است. در ين نوآوري به بررسي دقيق فرايند سنگزني به كمك ارتعاشات مافوق صوت پرداخته شده است و ديناميك حركت يك ذره ساينده در مسير برش در سنگزني توام با ارتعاشات مافوق صوت به كمك روابط تحليلي و عددي بررسي شده و نتايج يافته هاي تئوري با نتايج آزمون هاي عملي سنگزني خزشي سوپر آلياژ Inconel 738LC مقايسه شده است. مدل سازي عددي فرايند سنگزني به كمك امواج مافوق صوت به روش المان محدود با استفاده از نرم افزار Msc.Superform انجام گرفته و مكانيزم براده برداري و نحوه درگيري ذره ساينده و قطعه كار شبيه سازي شده است. تحليل تئوري درگيري ذره ساينده و قطعه كار در حالتي كه ارتعاشات مافوق صوت در جهت پيشروي به قطعه كار اعمال مي شود نشان دهنده درگيري مقطع ذره ساينده و قطعه كار و همچنين كاهش و يا حذف مناطق سايش و شخم زني در مسير برش است. شبيه سازي عددي فرايند سنگزني به كمك ارتعاشات مافوق نيز نشان داده است كه مكانيزم و نحوه درگيري ذره ساينده و قطعه كار با سنگزني معمولي متفاوت بوده و بصورت منقطع صورت گرفته كه در نتيجه اعمال نوسانات مافوق صوت، نيروهاي عمودي و افقي نسبت به حالت معمولي سنگزني كاهش داشته است. جهت انجام آزمون هاي عملي از سوپر آلياژ Inconel738LC به عنوان جنس قطعه كار استفاده شده و با اتصال يك كلگي التراسونيك به پيشاني قطعه كار، ارتعاشات مافوق صوت در جهت پيشروي به قطعه كار اعمال شده است. اندازه گيري نيروهاي سنگزني در حضور ارتعاشات مافوق صوت و بدون آن در چندين سرعت پيشروي و چند عمق باربرداري نشان داده است كه در تمامي موارد اعمال ارتعاشات مافوق صوت به قطعه كار نيروهاي سنگزني كاهش داشته و سوختگي سطحي تقليل مي يابد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0