استفاده ازتشعشع ريز موج و مايع يوني تترابوتيل آمونيوم برمايد در سنتز پلي آميدهاي آروماتيك مقاوم به حرارت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع استفاده ازتشعشع ريز موج و مايع يوني تترابوتيل آمونيوم برمايد در سنتز پلي آميدهاي آروماتيك مقاوم به حرارت

شماره اظهارنامه : 388070676

شماره ثبت : 61680

تاریخ ثبت : 1388/07/25

نام مالک/مالکین : شادپور ملك پور و امين زاده نظري

نام مخترع/مخترعین : شادپور ملك پور و امين زاده نظري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اينجانبان دكتر شادپور ملك پور فرزند تقي متولد 1332 به شماره شناسنامه 4 صادره از رشت ساكن اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان - كوي اساتيد - منزل 3-8 و مهندس امين زاده نظري فرزند سهراب متولد 1363 به شماره شناسنامه 192 صادره از اهواز ساكن استان خوزستان شهرستان اهواز كوي ملت خيابان 9 عامري پلاك 60 منزل شخصي سهراب زاده نظري مدعي هستيم كه اختراع راجع به استفاده از مايع يوني تترا بوتيل آمونيوم برمايد به عنوان حلال سبز در سنتز پلي آميدهاي جديد فعال نوري و مقاوم به حرارت را براي اولين بار طراحي و ساخته ايم و اين پليمر هيپچ نمونه داخلي و خارجي ندارد. ضمنا قابليت ها و مزاياي اختراع مذكور عبارتند از: در طي اين پزوهش يكسري پلي آميدهاي فعال نوري و مقاوم به حرارت سنتز شد. بدين منظور ابتدا مونومر كايرال (2S) - و 5- 4- 4 متيل -2- فناليميديل پنتانوئيل آمينو بنزوئيل آمينو ايزوفتاليك اسيد طي 5 مرحله تهيه گرديد. پليمرهاي حاصل از واكنش تراكمي دي اسيد مذكور با دي ايزوسيانات هاي مختلف آليفاتيك و آروماتيك در مايع يوني تترا بوتيل آمونيم برمايد (TBAB) و در حضور كاتاليزور دي بوتيل تين دي لورات (DBTDL) و بدون كاتاليزور با استفاده از تابش ريز موج تهيه شدند و به دليل داشتن حلقه هاي آروماتيك فراوان داراي مقاومت حرارتي خوبي مي باشند. كاتيون آمونيوم نوع چهارم آليفاتيك يك جزء كاتيوني مفيد از مايعات يوني مي باشد TBAB مذاب از اين دسته است كه به عنوان حلال سبز در واكنش هاي پليمرشدن مورد استفاده قرار گرفت. علت استفاده از اين مايع يوني، مقرون به صرفه بودن آن و همچنين خاصيت دي الكتريك بالاي آن مي باشد كه باعث جذب سريع تابش ريز موج شده و به همين دليل سرعت واكنش را افزايش مي دهد. علاوه بر اين مزايا جايگزين خوبي براي حلال هاي سمي معمولي مي باشد. در نهايت ويسكوزيته ي ذاتي و چرخش نوري پليمرها اندازه گيري شد. ساختار مونومر و پليمرها با روش هاي مختلف شناسايي نظير H-NMR,FT-IR و آناليز عنصري تاييد گرديد. رفتار حرارتي پليمرهاي تهيه شده نيز با استفاده زا تجزيه حرارتي وزن سنجي (TGA) و (TGA/DTG) تحت اتمسفر ازت و با سرعت اسكن 10C/min بررسي شد. خلاصه در طي اين تحقيق يك سري از پلي آميدهاي فعال نوري جديد با استفاده زا واكنش پليمر شدن تراكمي منومر فعال نوري (2S) و 5- 4- 4- متيل - 2- فتاليميديل پنتانوئيل آمينو بنزوئيل آمينو ايزوفتاليك اسيد و دي ايزوسيانات هاي 4 و 4 - متيلن - بيس - 4- فنيل ايزوسيانات (MDI) تولوئن دي ايزوسيانات (TDI) ايزوفورون دي ايزوسيانات (IPDI) و هگزا متيلن دي ايزوسيانات (HDI) تهيه شدند. واكنش هاي پليمر شدن در حلال N متيل 2- پيروليدون و تحت تابش ريز موج انجام شدند ويسكوزيته ي ذاتي و چرخش نوري مونومر و پليمرها اندازه گيري شد. ساختار مونومر و پليمرها نيز با روش هاي مختلف شناسايي نظير H-NMR,FT-IR و آناليز عنصري تاييد گرديد. حلاليت پليمرهاي سنتز شدن در حلال هاي آلي مختلف مانند N متيل 2- پيروليدن N,N دي متيل فرماميد N,N دي متيل استاميد دي متيل سولفوكسيد سولفوريك اسيد استون آب n هگزان سيكلو هگزان تولوئن و كلروفرم بررسي شد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0