بهبود خواص نوري-مكانيكي پوششهاي شفاف يورتان-اكريليك با استفاده از نانو ذرات TiO2

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بهبود خواص نوري-مكانيكي پوششهاي شفاف يورتان-اكريليك با استفاده از نانو ذرات TiO2

شماره اظهارنامه : 139350140003011477

شماره ثبت : 60804

تاریخ ثبت : 1387/12/13

نام مالک/مالکین : محمد سبزي و سيد مجتبي ميرعابديني و محمد جلال الدين ظهوريان مهر و محمد عطايي و پژوهشكده پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

نام مخترع/مخترعین : محمد سبزي و سيد مجتبي ميرعابديني و محمد جلال الدين ظهوريان مهر و محمد عطايي

طبقه بندی بین المللی : C08C F21 B82B B82Y

خلاصه شرح اختراع :

در اين تحقيق از نانوذرات TiO2 اصلاح شده و نانو ذرات اصلاح شده با تركيب سيلاني APS براي اصلاح خواص پوشش هاي پلي يورتاني استفاده شد. براي اين منظور درصدهاي مختلفي از نانو ذرات در سيستم رزيني پخش شدند و سپس فيلم نمونه ها با اعمال پوشش روي زيرآيند تهيه شد و پس از پخت خواص مختلف پوشش ها مورد بررسي قرار گرفت. رفتار كششي نمونه ها نظير استحكام كششي مدول ازدياد طول تا پارگي با دستگاه كشش مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج اين آزمون نشان داد كه خواص مكانيكي پوشش ها در حضور نانوذرات بهبود قابل ملاحظه اي از خود نشان مي دهد. تجزيه حرارتي مكانيكي پويا DMTA براي بررسي رفتار ويسكوالاستيك پوشش هاي نانو كامپوزيتي مورد استفاده قرار گرفت. به طوري كه مدول نگهداري و دماي انتقال شيشه اي با وارد سازي نانو ذرات تا يك مقدار بهينه افزايش نشان داد. اندازه گيري ماكرو سختي نمونه ها با استفاده از دستگاه سختي سنجي پاندولي از نوع كونيگ انجام گرفت و نتايج اين آزمون نشان داد كه سختي نمونه ها با افزاش درصد نانوذرات افزايش مي يابد. طيف سنجي مرئي فرابنفش براي اندازه گيري جذب و عبور پوشش هاي نانوكامپوزيتي در محدوده طول موج 200 تا 700 نانومتر مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه ميزان جذب تابش فرابنفش با افزايش درصد نانوذرات افزايش مي يابد. افزون بر اين شفافيت پوشش هاي داراي نانو ذرات اصلاح شده بيشتر از نوع اصلاح نشده بود كه اين مي تواند نشان گر پخش بهتر نانوذرات اصلاح شده در سيستم رزيني باشد. براي بررسي مورفولوژي سطوح شكست حاصل از آزمون كشش از دستگاه ميكروسكوپ الكتروني رويشي SEM استفاده شد. در مقايسه با پوشش پلي يورتاني خالص سطوح شكست پوشش هاي نانو كامپوزيتي به طور قابل توجهي ريزتر بود در واقع نانوذرات به عنوان مانعي در برابر رشد ترك ها عمل نموده و باعث انحراف و شاخه اي شدن راس ترك شده اند. همچنين نتايج بررسي با ميكروسكوپ الكتروني رويشي نشان داد كه پوشش هاي كامپوزيتي تقويت شده با نانوذرات TiO2 اصلاح شده داراي سطح مشترك بهتري هستند كه اين امر منجر به استحكام كششي و انرژي شكست بالاتر آنها شده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0