نانو كامپوزيتهاي زيست سازگار هيبريد الي معدني برپايه پلي استر غير اشباع و نانو بلوكهاي پلي هدرال اليگومر يك سليسكويي اكسان با كاربرد زيستي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نانو كامپوزيتهاي زيست سازگار هيبريد الي معدني برپايه پلي استر غير اشباع و نانو بلوكهاي پلي هدرال اليگومر يك سليسكويي اكسان با كاربرد زيستي

شماره اظهارنامه : 38712667

شماره ثبت : 58179

تاریخ ثبت : 1387/12/13

نام مالک/مالکین : محمد ايماني و حميد موبدي و نيما خادم محترم و شهريار شريفي و محمد عطائي و پژوهشگاه پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

نام مخترع/مخترعین : محمد عطائي و حميد موبدي و نيما خادم محترم و محمد ايماني و شهريار شريفي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در دو دهه گذشته مطالعات وسيعي بر طراحي سامانه هاي رهايش دارو انجام گرفته است تزريق مخلوط پليمر دارو به بدن يكي از راهكارهاي مناسب در طراحي اين سامانه هاست. ماكروپلي هگزامتيلن كربنات فومارات PHMCF اليگومري بر پايه فوماريك اسيد و پلي هگزا متيلن كربنات است كه از واكنش در حضور پروپيلن اكسيد بعنوان گيرنده پروتون به روش پليمريزاسيون تراكمي تهيه شد. داشتن پيوندهاي دوگانه فوماراتي غير اشاع در زنجيره و همچنين بيرنگ بودن پلي استر خطي غير اشباع حاصل قابليت پليمريزاسيون نوري در جاي اين پيش پليمر را در حضور نور مربي و شروع كننده هاي نوري رامهيا مي سازند نانو بلوك هاي POSS تاثير به سازايي در تقويت خواص فيزيكي مكانيكي حرارتي و زيست سازگاري دارند نانو كامپوزيت بر پايه ماتريس غير اشباع و اين نانو بلوكها انجام وشناسايي شبكه هاي حاصل به عنوان يك نانو كامپوزيت جديد توسط طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز انجام گرفت. همچنين توسط آزمون هاي تورم ميزان تورم و كسر سل با استفاده از مطالعات آماري محاسبه شد. ضمن بهينه سازي فرمولاسيون نانوكامپوزيت ها جهت بررسي خواص فيزيكي مكانيكي و حرارتي آزمونهاي آناليز ديناميكي DMTA و آناليز گراويمتري حرارتي TGA انجام گرفت.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0