فرآيند حذف رنگ متيلن ويولت با استفاده از پوست تخم مرغ اصلاح شده با اتيلن ديامين

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند حذف رنگ متيلن ويولت با استفاده از پوست تخم مرغ اصلاح شده با اتيلن ديامين

شماره اظهارنامه : 139950140003000278

شماره ثبت : 104768

تاریخ ثبت : 1399/01/17

نام مالک/مالکین : سيديعقوب كريمي و فرشته زارع و محمدعلي زارع

نام مخترع/مخترعین : سيديعقوب كريمي و فرشته زارع و محمدعلي زارع

طبقه بندی بین المللی : C02F 1/28

خلاصه شرح اختراع :

هدف اين تحقيق، حذف رنگ متيلن ويولت با استفاده از پوست تخم مرغ اصلاح شده با اتيلن ديامين، از محلول هاي آبي مي‌باشد. جاذب طبيعي پوست تخم مرغ اصلاح شده با اتيلن ديامين براي حذف رنگ متيلن ويولت از محلول‌هاي آبي استفاده شده است. آزمايش‌ها به روش غير جاري با استفاده از پارامترهاي مختلفي مانند pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اوليه رنگ استفاده شده است و خصوصيات جاذب با استفاده از دستگاه FTIR مورد آناليز قرار گرفته است. داده‌هاي تجربي به دست آمده با مدل‌هاي سينتيكي مختلف شامل مرتبه درجه اول، مرتبه درجه دوم، نفوذ درون ذره‌اي و الوويچ مورد بررسي قرار گرفت، نتايج نشان داد كه داده‌هاي تجربي به دست آمده با مدل سينتيكي مرتبه دوم تطابق مطلوبي دارند. مطالعه ايزوترم تعادلي به‌وسيله مدل‌هاي لانگمير، فرندليچ و تمكين آناليز شد. آناليز نتايج نشان داد كه جذب رنگ توسط جاذب اصلاح شده تطابق مطلوبي با معادله لانگمير در دماي 25 درجه سانتي‌گراد دارد. بيشينه ظرفيت جذب براي رنگ متيلن ويولت 98 درصد محاسبه شد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0